Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

Prekybos eParduotuvėje taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje „Pagaminta Mažeikiuose“

Taisyklės

1.Sąvokos

1.1.Pardavėjas – Prekių užsakyme nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, kurio prekės parduodamos tinklapyje www.visit.mazeikiai.lt vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir kuris yra atsakingas už Pirkėjo pateikto užsakymo vykdymą. Pardavėjo, su kuriuo sudaroma atitinkamos prekės pirkimo-pardavimo sutartis vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, rekvizitai nurodomi Prekių užsakyme.
1.2. visit.mazeikiai.lt – tinklapis, esantis adresu www.visit.mazeikiai.lt , kuriame yra parduodamos Pardavėjų prekės ir kurį administruoja Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Telšių filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo Viešoji įstaiga Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras (toliau -Centras), juridinio asmens kodas 267396950 , registruotos buveinės adresas Ventos g.8A, Mažeikiuose, korespondencijos adresas Ventos g.8A, Mažeikiuose. Visit.mazeikiai.lt šiose Taisyklėse taip pat suprantamas kaip Pardavėjas jo parduodamų prekių atžvilgiu.
1.3.Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo.
1.4.Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
1.5.Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. .
1.6.Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo „Pagaminta Mažeikiuose taisyklės“, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui „Pagaminta Mažeikiuose“ ir kiekvienai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromai Pirkimo-pardavimo sutarčiai.
1.7. Paskyra – Pirkėjo „Pagaminta Mažeikiuose“ naudojimosi Taisyklių pagrindu atliekamo registravimosi „Pagaminta Mažeikiuose“ rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo paskyra (account).
1.8. Privatumo politika – Centro patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Centro privatumo politika neapima Asmens duomenų tvarkymo, kai tokius duomenis tvarko Pardavėjas. Asmens duomenų tvarkymas, kurį atlieka Pardavėjas atliekamas Pardavėjo nustatyta tvarka. Prieš įsigyjant prekes ir sudarant šią sutartį su Pardavėju Pirkėjas turėtų atidžiai susipažinti su Pardavėjo taikoma asmens duomenų tvarkymo politika.
1.9.Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma atitinkamų Prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo Užsakymo patvirtinimo, t.y. užsakymo pateikimo momento. Laikoma, kad kiekvienos Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos Sutarties sąlygos yra identiškos šių Taisyklių sąlygoms ir tokios Sutartys visada šalių vykdomos pagal šias Taisykles.
1.10.Užsakymas – Prekių užsakymas, kuriame yra nurodomos Pirkėjo pageidaujamos įsigyti Prekės iš Pardavėjo, nurodomos tame pačiame užsakyme.

2. Bendrosios nuostatos

2.1.Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su prekių pirkimo – pardavimo „Pagaminta Mažeikiuose“ taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „Pagaminta Mažeikiuose“ susijusios sąlygos.
2.2.Pirkėjas, sukurdamas paskyrą „Pagaminta Mažeikiuose“, Taisykles patvirtina pirmosios registracijos metu. Pirkėjui patvirtinus Taisykles pirmosios registracijos (paskyros sukūrimo) metu Taisyklės taikomos visiems Pirkėjo pirkimams, atliekamiems „Pagaminta Mažeikiuose“, ir visoms pirkimo-pardavimo sutartims, sudaromoms su Pardavėjais iki atnaujintų Taisyklių paskelbimo. Atnaujinus Taisykles, jos taikomos šiame punkte aptarta tvarka nuo jų paskelbimo www.visit.mazeikiai.lt.

2.3.Pirkti „Pagaminta Mažeikiuose“ turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika (Taisyklių 2.4 punktas) bei „Pagaminta Mažeikiuose“ naudojimosi Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes „Pagaminta Mažeikiuose“.
2.4.Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, „Pagaminta Mažeikiuose“ turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie Paskyros arba „Pagaminta Mažeikiuose“ pirkdami prekes iš pasirinkto Pardavėjo po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo.
2.5.Pirkėjas privalo susipažinti su „Pagaminta Mažeikiuose“ patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Pirkėjo Asmens duomenys taip pat bus perduodami Pardavėjui, iš kurio Pirkėjas perka Prekes ir tokie Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo, nurodyto užsakyme, nustatyta tvarka, taip pat laikantis tarp „Pagaminta Mažeikiuose“ ir Pardavėjo sutartimi prisiimtų saugumo įsipareigojimų dėl asmens duomenų saugumo užtikrinimo.
2.6.Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

3.Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

3.1.Pirkėjas gali užsisakyti prekes „Pagaminta Mažeikiuose“ pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

3.1.1.internetu užsiregistruodamas „Pagaminta Mažeikiuose“ (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);
3.1.2.internetu nesiregistruodamas „Pagaminta Mažeikiuose“;
3.1.3.telefonu;
3.1.4. prekybos vietoje,Viešosios įstaigos Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras patalpoje adresu Ventos g.8A, Mažeikiai (toliau – Centras).

3.2.Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1.1 – 3.1.2 punktuose nurodytų būdų, atitinkamuose „Pagaminta Mažeikiuose“ sistemoje pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis, kurie „Pagaminta Mažeikiuose“ tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka.
3.3.Prekių užsakymai, pateikti telefonu ar Centre, vykdomi Taisyklių nustatyta tvarka ir jiems taikomos Privatumo politikos nuostatos. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka su Taisyklėmis ir jų taikymu.
3.4.Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie užsakymo patvirtinimą pateikiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu. Pardavėjas siunčia Pirkėjui nuoroda į galiojančias Taisykles kartu su užsakymo patvirtinimu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
3.5.Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas sutinka, jog jo užsakytos prekės instrukcija lietuvių kalba būtų pateikiama ne vėliau nei prekės pristatymo metu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa esminė informacija apie prekę ir jos savybes yra pateikiama Pardavėjo prekės aprašyme „Pagaminta Mažeikiuose“.
3.6.Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas „Pagaminta Mažeikiuose“ bei Pardavėjo duomenų bazėje jų privatumo politikoje nustatyta tvarka.

4.Pirkėjo teisės

4.1.Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas „Pagaminta Mažeikiuose“ šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2.Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.3.Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.4.Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.
4.5.Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, „Pagaminta Mažeikiuose“ naudojimosi taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5.Pirkėjo įsipareigojimai

5.1.Pirkėjas, naudodamasis „Pagaminta Mažeikiuose“, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, „Pagaminta Mažeikiuose“ naudojimosi taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų „Pagaminta Mažeikiuose“, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.2.Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Parduotuvėje, Pirkėjas privalo jas atsiimti Centre per Taisyklėse nurodytus terminus.

6.Pardavėjo teisės

6.1.Pardavėjas ir „Pagaminta Mažeikiuose“ turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1 ar 8.2.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
6.2.Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8.2.3 punkte numatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, per „Pagaminta Mažeikiuose“, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pirkėjo užsakymas gali būti anuliuojamas neįspėjus iš anksto jei: i) jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo arba ii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu arba iii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.
6.3.Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra be atskiro Pirkėjo sutikimo jo pasirinktų įsigyti prekių (krepšelyje esančių konkretaus pardavėjo prekių) pirkimą išskaidyti į atskirus užsakymus, nebent Pirkėjas iki užsakymų patvirtinimo pageidauja krepšelyje esančias prekes įsigyti pateikiant vieną bendrą užsakymą. Tokio išskaidymo atveju konkrečiam užsakymui tenkančių papildomų paslaugų (pvz., prekių pristatymo, užnešimo ir pan.) kaina atitinkamai išskaidoma atskiriems užsakymams ir yra skaičiuojama kiekvienam užsakymui atskirai, todėl gali skirtis nuo paslaugų kainos, nurodytos konkrečios prekės aprašyme. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose „Pagaminta Mažeikiuose“ dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7.Pardavėjo įsipareigojimai

7.1.Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir komunikuoti su Pirkėju „Pagaminta Mažeikiuose“ tinklapio priemonėmis ir niekada nevykdyti su Pirkėju komunikacijos jokiais kitais kanalais, išskyrus atvejus, kai tai tiesiogiai numatyta šiose Taisyklėse arba „Pagaminta Mažeikiuose“ tinklapyje. Šiuo Pirkėjas ir Pardavėjas aiškiai patvirtina, kad bet kokia komunikacija dėl užsakymo vykdymo, atliekama ne „Pagaminta Mažeikiuose“ tinklapyje (sistemoje) šalių neįpareigoja ir joms nėra privaloma.
7.2.Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai „Pagaminta Mažeikiuose“ sistemoje suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228-7 straipsnyje.
7.3.Pardavėjas ir „Pagaminta Mažeikiuose“įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos, „Pagaminta Mažeikiuose“ naudojimosi taisyklėse ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.4.„Pagaminta Mažeikiuose“ įsipareigoja iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų „Pagaminta Mažeikiuose“funkcijų sustabdymą ar nutraukimą, taip pat Taisyklių 6.2 – 6.3 punktuose nurodytus pakeitimus. Informacijos pateikimas „Pagaminta Mažeikiuose“ Paskyroje ar „Pagaminta Mažeikiuose“ elektroninės prekybos tinklapyje laikomas tinkamu informavimu. Kai Pirkėjo užsakymas jau yra priimtas vykdyti, apie šio užsakymo įvykdymui reikšmingų „Pagaminta Mažeikiuose“ funkcijų sustabdymą ar nutraukimą Pirkėjas informuojamas vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu, sms žinute arba el. paštu).
7.5.Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
7.6.Tuo atveju, jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, „Pagaminta Mažeikiuose“ gali jam pasiūlyti panašią arba analogišką prekę, kurią parduoda kitas Pardavėjas apie tai informuojant vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu, sms žinute arba el. paštu). Pirkėjui nesutikus, kad konkretaus Pardavėjo prekė būtų pakeista kito Pardavėjo parduodama panašia ar analogiška preke, Pardavėjas, kuris negali pristatyti Pirkėjo išsirinktos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
7.7.Tuo atveju, jeigu per 3 (tris) darbo dienas nuo pasiūlymo pateikimo, Pirkėjas vienu iš „Pagaminta Mažeikiuose“ elektroninės prekybos tinklapyje nurodytų kontaktų patvirtino, jog sutinka, kad prekė būtų pakeista į kito Pardavėjo parduodamą prekę, pirminis Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtas lėšas už prekę, kurios pirminis Pardavėjas negali pristatyti, ir kompensuoti kainų skirtumą.

7.8. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi per „Pagaminta Mažeikiuose“ gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
7.9.Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

8.Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1.Prekių kainos „Pagaminta Mažeikiuose“ nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi.
8.2.Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų (pasirinkimas gali būti ribojamas, todėl galutinis atitinkamam užsakymui taikytinų atsiskaitymo būdu sąrašas nurodomas prie atitinkamo užsakymo):

8.2.1.naudojantis elektronine bankininkyste;
8.2.2.banko pavedimu;
8.2.3.grynaisiais pinigais prekių pristatymo/atsiėmimo metu; 

8.3.Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, patvirtinamas prekių užsakymas.

8.4.Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekėms taikomi garantijos dokumentai, jam gali būti pateikiamos fiziniu būdu kartu su prekėmis arba elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo įvykdymo. Sąskaitose faktūrose nurodomi Pardavėjo rekvizitai, pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
8.5.Pirkėjo pirktų prekių Sąskaitos faktūros taip pat gali būti patalpinamos Pirkėjo turimoje Paskyroje „Pagaminta Mažeikiuose“ . Pirkėjui pateikus užsakymą, „Pagaminta Mažeikiuose“ jis galės matyti ir atsispausdinti užsakymo lapą – išankstinio apmokėjimo sąskaitą.
8.6.Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis gali tik išimtiniais atvejais, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekės nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per „Pagaminta Mažeikiuose“per 2 (dvi) darbo dienas „Pagaminta Mažeikiuose“ elektroninės prekybos tinklapyje nurodytais kontaktais Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui visas jo sumokėtas sumos pagal tokį anuliuotą užsakymą.
8.7. Prekių krepšeliui, neatsižvelgiant į visų atitinkamo Pardavėjo prekių bendrą kainą , gali būti taikomas 2,00€ administravimo mokestis. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka su šiame punkte nurodyto administravimo mokesčio taikymo tvarka bei įsipareigoja jį sumokėti Pardavėjui. Kai Taisyklių numatytais atvejais Pirkėjui grąžinami pinigai už prekes, jam taip pat grąžinamas ir administravimo mokestis, jei Pirkėjas jį buvo sumokėjęs.
8.8. Pirkėjui išsirinkus kelių skirtingų Pardavėjų prekes, Pirkėjo prekių krepšelis gali būti išskaidomas į atskirus prekių krepšelius pagal kiekvieną Pardavėją ir pagal tokius krepšelius formuojant atskirus užsakymus. Tokio išskaidymo atveju konkrečiam užsakymui tenkančių papildomų paslaugų (pvz., prekių pristatymo, užnešimo ir pan.) kaina atitinkamai išskaidoma atskiriems užsakymams, todėl gali skirtis nuo paslaugų kainos, nurodytos konkrečios prekės aprašyme.

9.Prekių pristatymas

9.1.Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, įvardytų konkrečiame Pardavėjo parduodamos prekės pasiūlyme. 
9.2.Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą:

9.2.1.Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
9.2.2.Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats nepriima nors prekės yra pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjas turi teisę perduoti prekes Pirkėjo nurodytu adresu esančiam kitam asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
9.2.3.Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.3.Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių atsiėmimą viename iš Lietuvos pašto skyrių:

9.3.1.Pirkėjas gali atsiimti prekes viename iš Lietuvos pašto skyrių, sumokėdamas nurodytą siuntos išpirkimo mokestį. Pirkėjui nesumokėjus aukščiau nurodyto mokesčio, prekės bus grąžintos Pardavėjui.
9.3.2.Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po to, kai kurjeris informavo Pirkėją elektroniniu paštu arba SMS žinute, kad prekes galima atsiimti.
9.3.3.Prekes gali atsiimti ne tik užsakyme nurodytas gavėjas bet ir užsakymo pateikimo metu nurodytas kitas asmuo. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Lietuvos pašto darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).
9.3.4.Prekių atsiėmimo Lietuvos pašto skyriuose paslauga neteikiama ir šiais atvejais:

9.3.4.1.Jei bendras užsakytų prekių svoris yra didesnis negu 20 (dvidešimt) kg.
9.3.4.2.Jeigu bendri iš Pardavėjo užsakomų prekių matmenys neleidžia suteikti šios paslaugos.

9.4.Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai Centre Ventos g.8A,Mažeikiuose. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka šį būdą:

9.4.1.Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekes galima atsiimti.
9.4.2.Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir „Pagaminta Mažeikiuose“ darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

9.5.Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka Prekių pristatymą į Omniva paštomatą, arba į LP EXPRESS siuntų savitarnos terminalą:

9.5.1.Omniva paštomatuose arba LP EXPRESS siuntų savitarnos terminaluose galima atsiimti prekes, kurios sveria mažiau nei 30 kg. Sunkesnės nei 30 kg prekės į paštomatus ir į siuntų savitarnos terminalus nėra pristatomos.
9.5.2.Siunta iš Omniva paštomato turi būti atsiimta per 7 (septynias) kalendorines dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekę galima atsiimti. Siunta iš LP EXPRESS siuntų savitarnos terminalo turi būti atsiimta per 5 (penkias) kalendorines dienas po to, kai kurjeris informavo Pirkėją, kad prekę galima atsiimti.

9.6.Pristatymo terminai nurodyti Prekės aprašyme yra preliminarūs. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių užsakymo patvirtinime nurodytais terminais. Prekių pristatymo terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per prekės užsakyme nustatytą terminą ir Šalys nesuderina papildomo termino prekių pristatymui, Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių 11.1 punkte įtvirtinta teise – atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties.
9.7.Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.8.Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su kurjeriu, o prekių fizinio atsiėmimo Centre atveju – su „Pagaminta Mažeikiuose“, arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, be pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant kurjeriui, o prekių fizinio atsiėmimo Centre atveju – „Pagaminta Mažeikiuose“ ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
9.9.Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.
9.10.Jei remiantis Taisyklių 9.2 – 9.5 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas, ir administracinį mokestį, numatytą šių Taisyklių 8.7 punkte, jeigu buvo taikomas.
9.11. Jei remiantis Taisyklių 9.2 – 9.5 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas.

10.Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1.Kiekvienos Pardavėjo „Pagaminta Mažeikiuose“ parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
10.2.Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės. Prekė atitinka vartojimo pirkimo pardavimo sutartį, jei:

10.2.1.prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę „Pagaminta Mažeikiuose“;
10.2.2.prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;
10.2.3.prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.

10.3.Nei Pardavėjas, nei „Pagaminta Mažeikiuose“ neatsako už tai, kad Pardavėjo“Pagaminta Mažeikiuose“parduodamos prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.
10.4.Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ar kartu su prekės sąskaita-faktūra, kuri atitinka garantinį lapą.
10.5.Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.
10.6.Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų (išskyrus nesudėtingus prekių veikimo patikrinimus, nereikalaujančius specialių žinių):

10.6.1.jei garantinį aptarnavimą teikiantis (-ys) centras (-ai) yra už Lietuvos Respublikos ribų, Pardavėjas organizuoja Prekių siuntimą į tokį (-ius) centrą (-us);
10.6.2.jei garantinį aptarnavimą teikiantis (-ys) centras (-ai) yra Lietuvos Respublikoje, Pirkėjas nukreipiamas į tokį (-ius) centrą (-us).

10.7.Informacijai, esančiai informacijos laikmenose, garantija netaikoma. Išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo nepadengiamos.
10.8.Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
 

11.Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

11.1.Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties:

11.1.1.Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui arba „Pagaminta Mažeikiuose“, kuri apie Pirkėjo sprendimą atsisakyti sutarties informuoja Pardavėją. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
11.1.2.Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas „Pagaminta Mažeikiuose“ praneša vienu iš šių būdų: užpildydamas pavyzdinę sutarties atsisakymo formą arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu mazeikiutvic@gmail.com. Gavęs Pirkėjo pranešimą, „Pagaminta Mažeikiuose“ nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą bei informuoja Pardavėją.
11.1.3Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas taip: a. kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę; b. jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę iš skirtingų Pardavėjų ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna atitinkamo Pardavėjo prekę; c. jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį; d. jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.
11.1.4.Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties, kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pirkėjas turi informuoti apie tai „Pagaminta Mažeikiuose“tinklapyje nurodytais kontaktais. Pirkėjo atsisakymas įforminamas kaip užsakymo atmetimas ir apie tai informuojamas Pardavėjas.
11.1.5.Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta, arba jis ją buvo atsiėmęs, taikomos Taisyklių 11.6 punkte numatytos nuostatos.

11.2.Pardavėjo taikoma papildoma pinigų grąžinimo garantija

11.2.1.Praėjus 14 (keturiolikai), tačiau nepraėjus 30 (trisdešimties) dienų terminui nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos, Pirkėjas turi teisę pasinaudoti papildoma Pardavėjo „Pagaminta Mažeikiuose“ Pirkėjui suteikiama pinigų grąžinimo garantija, jei visos grąžinamos prekės yra su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote, vienkartinė prekių pakuotė nėra pažeista, t.y. prekės nepraradusios tokios išvaizdos, kokia buvo parduotos. Pirkėjui, kuris dalyvauja atskirose lojalumo programose, numatančiose palankesnes papildomos pinigų grąžinimo garantijos sąlygas, bus taikomos tokių lojalumo programų nuostatos. Pardavėjas turi teisę konkrečios prekės aprašyme „Pagaminta Mažeikiuose“ numatyti papildomos pinigų grąžinimo garantijos laikotarpį. Visais atvejais papildoma pinigų grąžinimo garantija (jei ji Pardavėjo yra taikoma konkrečios prekės atžvilgiu) bus įgyvendinama mutatis mutandis laikantis Taisyklių 11.2.2-11.2.7. punktų nuostatų.
11.2.2.Apie ketinimą pasinaudoti šia garantija (jei ji taikoma), Pirkėjas privalo pranešti per Pardavėjo nustatytą tokios garantijos terminą, skaičiuojamą nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos. Pranešimas siunčiamas el. paštu mazeikiutvic@gmail.com, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes.
11.2.3.Jei pranešama per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos, taikomos Taisyklių 11.1 punkto nuostatos.

11.2.4.Jei pranešama pasibaigus 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų laikotarpiui, tačiau ne vėliau kaip per Pardavėjo nustatytą papildomos pinigų grąžinimo garantijos galiojimo terminą nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos (jei Pardavėjas taiko papildomą pinigų grąžinimo garantiją), Pirkėjui tenka visos su prekės grąžinimu susijusios išlaidos ir rizika. Visais atvejais prekė privalo būti grąžinta Pardavėjui „Pagaminta Mažeikiuose“ nepasibaigus tokios garantijos laikotarpiui, skaičiuojamam nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos.
11.2.5.Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes atsiųsdamas jas „Pagaminta Mažeikiuose“ elektroninės prekybos tinklapyje nurodytais adresais arba atnešdamas jas į Centrą arba perduodamas Prekes tiesiogiai Pardavėjui.
11.2.6.Pardavėjo taikoma papildoma pinigų gražinimo garantija pasinaudoti negalima, jei užsakytos šios prekės:

11.2.6.1.„Pagaminta Mažeikiuose“ dovanų kuponai;
11.2.6.2.supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
11.2.6.3.kūdikių drabužėliai;
11.2.6.4.žaislai, kūdikių žaislai, kūdikių priežiūros priemonės;
11.2.6.5.prekės, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas;
11.2.6.6.N-18 asortimento prekės;
11.2.6.7.Avalynė;
11.2.6.8.Drabužiai.

11.2.7.Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 11.6 punkte.

11.3.Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

11.3.1.Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu mazeikiutvic@gmail.com.
11.3.2.Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. Per Taisyklių 11.3.1 punkte numatytą terminą Pirkėjas turi teisę pakeisti ir grąžinti visas prekes, kurios nepatenka į šį sąrašą:

11.3.2.1.tabakas ir tabako gaminiai;
11.3.2.2.parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai;
11.3.2.3.fotografijos ir kinematografijos prekės;
11.3.2.4.spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai;
11.3.2.5.audiniai;
11.3.2.6.megzti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai drabužiai;
11.3.2.7.kūdikių drabužėliai;
11.3.2.8.pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai;
11.3.2.9.siūti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai;
11.3.2.10.liemenėlės, juosmenys, korsetai ir panašūs dirbiniai;
11.3.2.11.laikrodžiai;
11.3.2.12.muzikos instrumentai;
11.3.2.13.baldai, patalynės reikmenys, šviestuvai;
11.3.2.14.žaislai, žaidimai, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis;
11.3.2.15.meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai;
11.3.2.16.sveriamos ir matuojamos prekės, kurios vartotojo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, atpjautos, supjaustytos ir panašiai.

11.3.3.Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
11.3.4.Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
11.3.5.Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 11.6 punkte.

11.4.Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

11.4.1.Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

11.4.2.Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente (jeigu nepažymėjo, taikomos Taisyklių 11.3 punkto nuostatos) arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

11.4.2.1.kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
11.4.2.2.kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
11.4.2.3.kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
11.4.2.4.grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

11.4.3.Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 11.4.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę Pardavėjui. Jei Pirkėjui pasirinkus 11.4.2 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 11.4.2 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.
11.4.4.Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

11.4.4.1.pranešti apie tai Pardavėjui sąskaitoje faktūroje nurodytu kontaktu arba „Pagaminta Mažeikiuose“ el. paštu mazeikiutvic@gmail.com, Pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;
11.4.4.2.pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantiją patvirtinantį dokumentą (jei jis buvo išduotas);
11.4.4.3.pateikti laisvos formos prašymą ir pateikti jį Pardavėjui arba „Pagaminta Mažeikiuose“

11.4.5.Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per prekių įsigijimo dokumente nustatytą jos kokybės garantijos terminą, kurį nurodo Pardavėjas, iš kurio Pirkėjas įsigijo prekę.
11.4.6.Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis. Grąžinant prekes vadovaujamasi Taisyklių 11.6 punktu.
11.4.7.Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
11.4.8.Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.
11.4.9.Atskiros Pardavėjo netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantijos dokumentuose. Tokios Pardavėjo taikomos prekių grąžinimo taisyklės taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šioms Taisyklėms. Esant neatitikimui tarp šių Taisyklių ir atitinkamo Pardavėjo taikomų taisyklių, pirmenybė teikiama šioms Taisyklėms.

11.5. Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes

11.5.1.Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai „Pagaminta Mažeikiuose“el. paštu mazeikiutvic@gmail.com arba paskambinęs telefono numeriu +370 443 67177. Gavusi informaciją apie pristatytas ne tas prekes,„Pagaminta Mažeikiuose“ apie tai informuoja Pardavėją, kuris savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
11.5.2.Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 11.6 punkte.

11.6. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka

11.6.1. Dėl prekių, pirktų iš Pardavėjų, grąžinimo Pirkėjas turi teisę kreiptis tiesiogiai į konkretų Pardavėją, iš kurio prekė buvo įsigyta arba į „Pagaminta Mažeikiuose“.
11.6.2.Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas. Grąžinant prekes Taisyklių 11.1. -11.3. punktuose nustatytais atvejais taikomi papildomi reikalavimai: prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama - visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.
11.6.3.Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu, išskyrus atvejus, kai įsigyta preke grąžinama dėl jos kokybės trūkumų, o kartu su ja pateiktos dovanos dėl savo pobūdžio per terminą nuo prekės įsigijimo iki šios prekės trūkumų paaiškėjimo dienos buvo suvartotos arba pasibaigė tokių dovanų tinkamumo naudoti terminas.
11.6.4.Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas, iš kurio Pirkėjas įsigijo prekę, turi teisę negrąžinti pinigų už prekes, kurios grąžintos su trūkumais. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie Pirkėjo buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti grąžinimo Pardavėjui metu.
11.6.5.Jei Pirkėjas Pigu.lt įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis teisėmis gali pasinaudoti tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 11.6.2 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.
11.6.6.Pirkėjas pasinaudojęs Taisyklių 11.1-11.5 punktuose numatytomis teisėmis turi įvykdyti Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl prekių grąžinimo ir laikytis jose numatytos tvarkos.
11.6.7.Grąžinti Prekes Pirkėjas gali pristatydamas jas į Centrą, adresu Ventos g.8A, Mažeikiai, grąžindamas per kurjerius arba tiesiogiai Pardavėjui. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris nurodomas Pardavėjo Pirkėjui pateiktoje sąskaitoje faktūroje arba per kurjerį, kuris savo ruožtu perduoda grąžinamas prekes Pardavėjui. Sunkių prekių pristatymo (prekių kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti) Pardavėjui tvarką ir sąlygas Pirkėjas su Pardavėju per „Pagaminta Mažeikiuose“ atskirai suderina telefonu arba el. paštu mazeikiutvic@gmail.com arba Pirkėjas jas pats pristato tiesiogiai Pardavėjui.
11.6.8.Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 11.1, 11.3-11.5 punktuose įtvirtintomis teisėmis, pinigai jam grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjui buvo perduotas Pirkėjo pranešimą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Jei Pirkėjas pasinaudojo papildoma pinigų grąžinimo garantija, jam taikomas 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų pinigų grąžinimo terminas, skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
11.6.9.Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
11.6.10.Pasinaudojus Taisyklių 11.1.-11.3 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, administracinis mokestis, jei buvo taikytas. Prekių pristatymo išlaidos nėra grąžinamos. Pasinaudojus Taisyklių 11.4-11.5 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, administracinis mokestis, jei buvo taikytas, prekės pristatymo išlaidos, Prekių grąžinimo išlaidos nėra kompensuojamos.
11.6.11.Jei Pirkėjas pasirinko kitą negu Pardavėjas siūlė pigiausią prekės pristatymo būdą, skelbiamą, šio būdo išlaidas viršijančių Pirkėjo pasirinkto kito prekės pristatymo būdo išlaidos yra negrąžinamos.
11.6.12.Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės perduotos „Pagaminta Mažeikiuose“ir nėra Pardavėjo patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 11.6.2 punktui.

12.Atsakomybė

12.1.Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis „Pagaminta Mažeikiuose“.
12.2.Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „Pagaminta Mažeikiuose“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie „Pagaminta Mažeikiuose“ naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
12.3.Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, www.visit.mazeikiai.lt naudojimosi taisyklėmis nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.4.Jei „Pagaminta Mažeikiuose“ pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai „Pagaminta Mažeikiuose“ negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. „Pagaminta Mažeikiuose“ nėra įpareigota patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.
12.5. „Pagaminta Mažeikiuose“ neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo, kurio prekes ar paslaugas Pirkėjas užsisako naudodamasis „Pagaminta Mažeikiuose“, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

13.„Pagaminta Mažeikiuose“ taikomos rinkodaros priemonės

13.1.Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti „Pagaminta Mažeikiuose“ įvairias akcijas ar žaidimus.
13.2„Pagaminta Mažeikiuose“ turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

14.Apsikeitimas informacija

14.1.Visa komunikacija, susijusi su prekių įsigijimu naudojantis „Pagaminta Mažeikiuose“, nepriklausomai nuo prekės Pardavėjo, vykdoma per „Pagaminta Mažeikiuose“, „Pagaminta Mažeikiuose“ elektroninės prekybos tinklapyje nurodytais kontaktais. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas komunikaciją susijusią su prekėmis vykdo kitais būdais nei per abudu.