Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

Privatumas

Privatumo politika

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

1. Sąvokos

1.1. Duomenų valdytojas ir svetainės https://visit.mazeikiai.lt/ operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra Viešoji įstaiga Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras, įmonės kodas 267396950, Ventos g.8A LT-89103, Mažeikiai, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – mazeikiutvic@gmail.com

1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekę interneto parduotuvėje www.visit.mazeikiai.lt.

1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.

2.2. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

3. Asmens duomenų tvarkymas

3.1. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

3.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis ar juos pašalinti parašydamas el. laišką mazeikiutvic@gmail.com arba paskambindamas numeriu 8-443-67177 Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas).

3.3. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris daro užsakymą interneto parduotuvėje www.visit.mazeikiai.lt, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės užsakymo metu nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Klientas darydamas užsakymą gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginiams rinkodaros tikslams. Tai jis padaro pažymėdamas varnele (sutinku, kad mano asmens duomenys būtų naudojami tiesioginiais rinkodaros tikslais).

3.4. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3.5. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

3.6. Asmens duomenys, kurie sutiko, kad jų duomenys būtų naudojami tiesioginiais rinkodaros tikslais, yra saugojami aktyviojoje duomenų bazėje ir naudojami 3 metus tiesioginiais rinkodaros tikslais. Po šio laikotarpio kliento duomenys yra nedelsiant (automatiškai) sunaikinami. Asmens duomenys automatinį sunaikinimą prižiūri atsakingas asmuo.

 

4. Taisyklių keitimas

4.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas https://visit.mazeikiai.lt/ interneto parduotuvėje. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti techninę galimybę Pirkėjui iš naujo sutikti su atnaujinta Privatumo politika.

4.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto parduotuvėje https://visit.mazeikiai.lt/.

4.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.

4.4. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

5. Informacijos pateikimas ir perdavimas

5.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu mazeikiutvic@gmail.com

5.2. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenzija.