Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

Privatumas

Privatumo politika

ASMENS DUOMEN? TVARKYMO TAISYKL?S

1. Sąvokos

1.1. Duomen? valdytojas ir svetain?s www.visit.mazeikiai.lt operatorius (toliau – Duomen? valdytojas) yra Viešoji ?staiga Mažeiki? turizmo ir verslo informacijos centras, ?mon?s kodas 267396950, Ventos g.8A LT-89103, Mažeikiai, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – mazeikiutvic@gmail.com

1.2. Pirk?jas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, ?sigijęs preki? interneto parduotuv?je www.visit.mazeikiai.lt.

1.3. Asmens duomen? tvarkymo taisykl?s (toliau – Taisykl?s), reglamentuoja pagrindinius asmens duomen? rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomen? valdytojas tvarkydamas Pirk?jo asmeninius duomenis.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Pirk?jo asmenini? duomen? tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomen? teisin?s apsaugos ?statymas ir kiti teis?s aktai, reglamentuojantys toki? duomen? rinkimą bei šios Taisykl?s.

2.2. Pirk?j? duomenys renkami apibrtais ir teis?tais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

3. Asmens duomen? tvarkymas

3.1. Pirk?jas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu, b?t? tvarkomi remiantis šiomis taisykl?mis.

3.2. Pirk?jas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis ar juos pašalinti parašydamas el. laišką mazeikiutvic@gmail.com arba paskambindamas numeriu 8-443-67177 Tokiu atveju pardav?jas nedelsdamas turi ?gyvendinti pirk?jo prašymą (per 1-2 dienas).

3.3. Duomen? valdytojas pripaž?sta ir gerbia kiekvieno Pirk?jo, kuris daro užsakymą interneto parduotuv?je www.visit.mazeikiai.lt, teisę ? privatumą. Duomen? valdytojas renka ir naudoja Pirk?jo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numer?, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuv? užsakymo metu nurodytą informaciją) preki? arba paslaug? užsakym? apdorojimui arba kit? prisiimt? sutartini? ?sipareigojim? vykdymui. Klientas darydamas užsakymą gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą d?l jo asmens duomen? naudojimo tiesiogin?s rinkodaros tikslams. Tai jis padaro pažym?damas varnele (sutinku, kad mano asmens duomenys b?t? naudojami tiesiogin?s rinkodaros tikslais).

3.4. Duomen? valdytojas ?sipareigoja neatskleisti Pirk?jo asmens duomen? tretiesiems asmenims, išskyrus Duomen? valdytojo partnerius, teikiančius preki? pristatymo arba kitas, su Pirk?jo užsakymo tinkamu ?vykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirk?jo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali b?ti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teis?s akt? numatyta tvarka.

3.5. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteis?to sunaikinimo, atskleidimo arba kit? neteis?t? veiksm?.

3.6. Asmens duomenys, kurie sutiko, kad j? duomenys b?t? naudojami tiesiogin?s rinkodaros tikslais, yra saugojami aktyviojoje duomen? baz?je ir naudojami 3 metus tiesiogin?s rinkodaros tikslais. Po šio laikotarpio kliento duomenys yra nedelsiant (automatiškai) sunaikinami. Asmens duomen? automatin? sunaikinimą priži?ri atsakingas asmuo.

 

4. Taisykli? keitimas

4.1. Duomen? valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas baldai1.lt interneto parduotuv?je. Pardav?jas ?sipareigoja sudaryti techninę galimybę Pirk?jui iš naujo sutikti su atnaujinta Privatumo politika.

4.2. Taisykli? papildymai arba pakeitimai ?sigalioja nuo j? paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto parduotuv?je visit.mazeikiai.lt.

4.3. Jeigu Pirk?jas nesutinka su nauja Taisykli? redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.

4.4. Jei po Taisykli? papildymo arba pakeitimo Pirk?jas ir toliau naudojasi interneto parduotuv?s teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirk?jas sutinka su naująja Taisykli? redakcija.

5. Informacijos pateikimas ir perdavimas

5.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomen? tvarkymu, Duomen? valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu mazeikiutvic@gmail.com

5.2. Atsakymą Duomen? valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenziją.