Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

Zasady handlu w eShopie

Kupowanie i sprzedawanie towarów w sklepie elektronicznym „Made in Mažeikiai”

Zasady

1. Pojęcia

1.1. Sprzedawca – osoba fizyczna lub prawna wskazana w zamówieniu towaru, której towary są sprzedawane na stronie www.visit.mazeikiai.lt zgodnie z niniejszym Regulaminem i która jest odpowiedzialna za realizację zamówienia złożonego przez Kupującego. Dane sprzedawcy, z którym zgodnie z niniejszym Regulaminem zawierana jest umowa kupna-sprzedaży danego towaru, określone są w zamówieniu Towaru.
1.2. visit.mazeikiai.lt – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.visit.mazeikiai.lt, na której sprzedawane są towary Sprzedających i która jest administrowana przez Republikę Litewską VĮ „Registrų centras”, prywatną osobę prawną zarejestrowaną w oddziale Rejestru Osób Prawnych w Telszach, Instytucję Publiczną Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej w Możejkach (dalej - Centrum), kod podmiotu prawnego 267396950, adres siedziby Ventos 8A, Możejki, adres korespondencyjny Ventos 8A, Możejki. W niniejszym Regulaminie Visit.mazeikiai.lt rozumiany jest również jako Sprzedający w odniesieniu do sprzedawanych przez siebie towarów.
1.3. Kupujący – 1) pełnoletnia osoba fizyczna, to jest osoba pełnoletnia, której zdolność do czynności prawnych nie jest ograniczona orzeczeniem sądu; 2) małoletniego w wieku od czternastu do osiemnastu lat, który posiada zgodę rodziców lub opiekunów, z wyjątkiem przypadków usamodzielnienia się; 3) osoba prawna.
1.4. Strony – Kupujący i Sprzedający łącznie.
1.5. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji i identyfikator internetowy lub jedna bądź kilka cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. .
1.6. Regulamin to niniejszy „Regulamin kupna i sprzedaży towarów Made in Mažeikiai”, który ma zastosowanie do każdego zakupu dokonywanego przez Kupującego w „Made in Mažeikiai” oraz do każdej Umowy kupna-sprzedaży zawartej między Kupującym a Sprzedającym.
1.7. Konto – wynik rejestracji Kupującego w „Pagaminta Mažeikiai” na podstawie Regulaminu korzystania z „Made in Mažeikiai”, który tworzy osobiste konto Kupującego chroniące jego dane osobowe i historię zamówień.
1.8. Polityka Prywatności – dokument zatwierdzony przez Centrum, który określa podstawowe zasady zbierania, przechowywania, przetwarzania i przechowywania Danych Osobowych, korzystając z polityki prywatności Centrum nie obejmuje przetwarzania Danych Osobowych w przypadku ich przetwarzania przez Sprzedawcę. Przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę odbywa się zgodnie z procedurą ustaloną przez Sprzedawcę. Kupujący przed zakupem towaru i zawarciem niniejszej umowy ze Sprzedawcą powinien dokładnie zapoznać się z polityką przetwarzania danych osobowych stosowaną przez Sprzedawcę.
1.9. Umowa – Kupujący i Sprzedający zawierają umowę kupna-sprzedaży odpowiednich Towarów, którą uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia Zamówienia, tj. z chwilą złożenia zamówienia. Warunki każdej Umowy zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym uważa się za tożsame z warunkami niniejszego Regulaminu i Umowy takie są zawsze zawierane przez strony zgodnie z niniejszym Regulaminem.
1.10. Zamówienie – Zamówienie Towaru, które zawiera Towary, które Kupujący chce nabyć od Sprzedawcy, określone w tym samym zamówieniu.

2. Postanowienia ogólne

2.1 Kupujący akceptuje Regulamin po zapoznaniu się z nim i zaznaczeniu okienka obok oświadczenia "Zapoznałem się z regulaminem zakupu i sprzedaży towarów "Made in Mažeikiai" i zgadzam się z jego postanowieniami". Zatwierdzony w ten sposób Regulamin jest wiążącym dla Stron dokumentem prawnym, który określa prawa i obowiązki Kupującego i Sprzedającego, warunki zakupu i zapłaty za towar, tryb dostawy i zwrotu towaru, obowiązki stron oraz inne warunki związane z zakupem i sprzedażą towarów „Made in Mažeikiai”.
2.2 Zakładając konto „Made in Mažeikiai”, kupujący potwierdza Regulamin podczas pierwszej rejestracji. Po zatwierdzeniu Regulaminu przez Kupującego podczas pierwszej rejestracji (zakładaniu konta), Regulamin obowiązuje dla wszystkich zakupów Kupującego dokonywanych w „Made in Mažeikiai” oraz dla wszystkich umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedającymi do czasu opublikowania zaktualizowanego Regulaminu. Po aktualizacji Regulaminu stosuje się go w trybie omówionym w tym punkcie od momentu opublikowania na stronie www.visit.mazeikiai.lt .

2.3 Prawo zakupu „Made in Mazeikiai” przysługuje wyłącznie Kupującym w rozumieniu punktu 1.3 Regulaminu. Akceptując Regulamin i zapoznawszy się z Polityką Prywatności (punkt 2.4 Regulaminu) oraz Regulaminem korzystania z „Made in Mažeikiai”, kupujący potwierdza, że ma prawo do zakupu towarów od „Made in Mažeikiai”.
2.4 Jeśli zajdzie taka potrzeba lub zaistnieją okoliczności przewidziane w aktach prawnych Republiki Litewskiej, „Pagaminta Mažeikiai” ma prawo do zmiany, uzupełnienia lub uzupełnienia Regulaminu. Kupujący zostaną o tym poinformowani podczas logowania do Konta lub „Made in Mažeikiai” przy zakupie towarów u wybranego Sprzedawcy po wejściu w życie nowej wersji Regulaminu.
2.5 Kupujący musi zapoznać się z zatwierdzoną i publicznie opublikowaną Polityką Prywatności „Pagaminta Mažeikiai”. Dane Osobowe Kupującego zostaną również przekazane Sprzedającemu, od którego Kupujący nabywa Towary i takie Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z procedurą określoną przez Sprzedawcę w zamówieniu, a także zgodnie ze zobowiązaniami bezpieczeństwa przyjętymi przez umowę pomiędzy „Made in Mažeikiai” a Sprzedawcą w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.
2.6 Jeżeli Sprzedający ma prawo lub obowiązek przekazać Kupującemu informacje lub dokumenty drogą elektroniczną, w każdym przypadku Kupujący jest odpowiedzialny za przekazanie Sprzedającemu działającego adresu e-mail należącego do Kupującego.

3. Zamówienie towaru, moment powstania stosunku prawnego kupna-sprzedaży

3.1 Kupujący może zamówić towar „Made in Mažeikiai” wybierając jedną z następujących metod:

3.1.1 poprzez rejestrację „Made in Mažeikiai” online (podając swoją nazwę rejestracyjną i hasło);
3.1.2 bez rejestracji w Internecie „Made in Mazeikiai”;
3.1.3 telefonicznie;
3.1.4. w punkcie sprzedaży, w siedzibie Instytucji Publicznej Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej Możejki przy ul. Ventos 8A, Możejki (dalej Centrum).

3.2 Zamawiając towar w jeden ze sposobów określonych w punktach 3.1.1 - 3.1.2 Regulaminu, w odpowiednich polach informacyjnych udostępnionych w systemie „Pagaminta Mažeikiai”, kupujący musi wskazać dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia towaru, które są przetwarzane przez „Pagaminta Mažeikiai” zgodnie z Polityką prywatności.
3.3 Zamówienia na towary składane telefonicznie lub w Centrum są realizowane zgodnie z Regulaminem i podlegają postanowieniom Polityki Prywatności. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na Regulamin i jego stosowanie.
3.4 Z chwilą, gdy Kupujący po dokonaniu wyboru towaru lub usługi, który ma być zakupiony i utworzeniu koszyka towarów, wykona wszystkie etapy składania zamówienia, z których ostatnim jest wybór i potwierdzenie formy płatności, uważa się, że pomiędzy Sprzedającym a Kupującym powstał stosunek prawny kupna-sprzedaży i zawarta została umowa kupna-sprzedaży. Kupujący jest informowany o potwierdzeniu zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Kupującego adres e-mail. Sprzedawca przesyła Kupującemu link do obowiązującego Regulaminu wraz z potwierdzeniem zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail.
3.5 Akceptując Regulamin Kupujący wyraża zgodę na to, aby instrukcje dotyczące zamawianych przez niego towarów były dostarczane w języku litewskim nie później niż w momencie dostarczenia towaru na wskazany przez Kupującego adres e-mail. Wszystkie istotne informacje o produkcie i jego cechach znajdują się w opisie produktu Sprzedawcy „Made in Mažeikiai”.
3.6.Każde zamówienie Kupującego jest przechowywane w „Made in Mažeikiai” oraz w bazie danych Sprzedającego zgodnie z procedurą określoną w jego polityce prywatności.

4. Prawa Kupującego

4.1 Kupujący ma prawo kupować towary i zamawiać usługi „Made in Mažeikiai” zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie.
4.2 Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie.
4.3 Kupujący ma prawo do anulowania Umowy zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie.
4.4 Kupujący ma prawo do wymiany lub zwrotu zakupionego towaru zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie.
4.5 Kupującemu przysługują inne prawa określone w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności, zasadach korzystania z „Pagaminta Mažeikiai” oraz aktach prawnych Republiki Litewskiej.

5. Obowiązki kupującego

5.1 Korzystając z „Made in Mažeikiao”, kupujący musi wypełniać swoje obowiązki, przestrzegać niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności, zasad korzystania z „Made in Mažeikiao”, innych warunków wyraźnie wskazanych przez „Made in Mažeikiao” oraz nie naruszać aktów prawnych Republiki Litewskiej.
5.2 Kupujący musi zapłacić za zamówione towary lub usługi i zaakceptować je zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie. Kupujący po wybraniu odbioru osobistego w Sklepie zobowiązany jest do odbioru towaru w Centrum w terminach określonych w Regulaminie.

6. Prawa sprzedawcy

6.1 Sprzedający i „Pagaminta Mažeikiai” mają prawo anulować zamówienie bez uprzedniego powiadomienia Kupującego, jeżeli Kupujący po wybraniu metod płatności przewidzianych w punktach 8.2.1 lub 8.2.2 Regulaminu nie zapłaci za towar w ciągu 3 (trzech) dni roboczych.
6.2 W przypadku wyboru przez Kupującego metody płatności przewidzianej w punkcie 8.2.3 Regulaminu, Sprzedający za pośrednictwem „Made in Mažeikiai” ma prawo skontaktować się z Kupującym na dane podane w zamówieniu, jeśli istnieją jakiekolwiek niejasności co do informacji podanych w zamówieniu. W takim przypadku termin dostawy towaru liczony jest od dnia kontaktu z Kupującym. Zamówienie Kupującego może zostać anulowane bez uprzedzenia, jeżeli: i) Sprzedający nie skontaktuje się z Kupującym w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od złożenia zamówienia, lub ii) Kupujący nie przekaże Sprzedającemu żądanych informacji w wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie, lub iii) Kupujący nie wyrazi zgody Sprzedawcy na sprawdzenie jego danych osobowych.
6.3 Sprzedający ma prawo według własnego uznania, bez odrębnej zgody Kupującego, podzielić zakup wybranego przez siebie towaru (towary konkretnego sprzedawcy w koszyku) na odrębne zamówienia, chyba że Kupujący chce dokonać zakupu towaru w koszyku poprzez złożenie jednego wspólnego zamówienia przed potwierdzeniem zamówień. W przypadku takiego podziału cena usług dodatkowych do konkretnego zamówienia (np. dostawa towaru, dostawa itp.) jest odpowiednio rozbijana na poszczególne zamówienia i kalkulowana dla każdego zamówienia z osobna, dlatego może różnić się od ceny usług określonej w opisie konkretnego produktu. Sprzedającemu przysługują inne prawa zapisane w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności, innych dokumentach „Pagaminta Mažeikiai” oraz aktach prawnych Republiki Litewskiej.

7. Obowiązki sprzedającego

7.1 Sprzedający zobowiązuje się do realizacji zamówień Kupującego zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie oraz do komunikowania się z Kupującym za pośrednictwem strony internetowej „Made in Mažeikiai” i nigdy nie komunikowania się z Kupującym innymi kanałami, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to bezpośrednio przewidziane w niniejszym Regulaminie lub na stronie internetowej „Made in Mažeikiai”. Niniejszym Kupujący i Sprzedający wyraźnie potwierdzają, że jakakolwiek komunikacja dotycząca realizacji zamówienia, która nie odbywa się na stronie internetowej (systemie) „Pagaminta Mažeikiai”, nie zobowiązuje stron i nie jest dla nich wiążąca.
7.2 Sprzedający zobowiązuje się do udzielenia Kupującemu informacji, o których mowa w artykule 6.228-7 Kodeksu Cywilnego Republiki Litewskiej, w sposób jasny i zrozumiały w systemie „Made in Mažeikiai”.
7.3 Sprzedający i „Pagaminta Mažeikiaeus” zobowiązują się szanować prywatność Kupującego, przetwarzać Dane Osobowe Kupującego wyłącznie zgodnie z Regulaminem, Polityką Prywatności, zasadami korzystania z „Pagaminta Mažeikiaeus” oraz procedurą ustanowioną przez ustawodawstwo Republiki Litewskiej i Unii Europejskiej.
7.4 „Pagaminta Mazeikiai” zobowiązuje się do poinformowania Kupującego przed złożeniem zamówienia o zawieszeniu lub zakończeniu funkcji „Pagaminta Mazeikiai” istotnych dla realizacji zamówienia, a także o zmianach określonych w punktach 6.2 – 6.3 Regulaminu. Podanie informacji na koncie „Pagaminta Mažeikiai” lub na stronie internetowej handlu elektronicznego „Pagaminta Mažeikiai” jest uważane za odpowiednie powiadomienie. Gdy zamówienie Kupującego zostało już przyjęte do realizacji, Kupujący jest informowany o wstrzymaniu lub zakończeniu funkcji „Made in Mazeikiai” związanych z realizacją tego zamówienia za pomocą jednego z podanych przez Kupującego danych kontaktowych (telefonicznie, sms lub e-mail).
7.5 Na warunkach określonych w regulaminie Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Kupującego towar oraz przyjąć zwrócony przez Kupującego towar.
7.6 W przypadku, gdy Sprzedający nie jest w stanie dostarczyć Kupującemu zamówionego towaru ze względu na ważne okoliczności, „Pagaminta Mažeikiai” może zaoferować mu podobny lub analogiczny produkt sprzedawany przez innego Sprzedawcę, powiadamiając o tym Kupującego za pośrednictwem jednego z podanych przez Kupującego danych kontaktowych (telefonicznie, SMS-em lub e-mailem). Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na wymianę określonego towaru Sprzedawcy na podobny lub podobny produkt sprzedawany przez innego Sprzedawcę, Sprzedawca, który nie może dostarczyć wybranego przez Kupującego produktu, zobowiązuje się do zwrotu Kupującemu wpłaconych przez Kupującego pieniędzy w terminie 14 (czternastu) dni roboczych, jeżeli została dokonana przedpłata, a w każdym przypadku do anulowania zamówienia.
7.7. W przypadku, gdy w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od złożenia oferty Kupujący potwierdzi za pomocą jednego z kontaktów wskazanych na stronie internetowej handlu elektronicznego „Pagaminta Mažeikiai”, że zgadza się na wymianę produktu na produkt sprzedany przez innego Sprzedawcę, pierwotny Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić Kupującemu środki, które zapłacił za produkt, którego pierwotny Sprzedawca nie może dostarczyć, oraz zrekompensować różnicę w cenie.

7.8. Sprzedawca, nie zgadzając się z wymaganiami Kupującego, musi udzielić Kupującemu szczegółowej, umotywowanej pisemnej odpowiedzi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania wniosku Kupującego za pośrednictwem „Made in Mažeikiai”, chyba że akty prawne Republiki Litewskiej i Unii Europejskiej stanowią inaczej.
7.9 Sprzedawca zobowiązuje się do wypełnienia innych obowiązków nałożonych na Sprzedawcę w Regulaminie i aktach prawnych Republiki Litewskiej.

8. Ceny produktów, tryb i warunki płatności

8.1 Ceny towarów w „Made in Mazeikiai” podane są w euro i zawierają kwotę podatku VAT obowiązującego w danym czasie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz innych podatków, jeśli takie miały zastosowanie.
8.2 Kupujący może zapłacić za zamówiony towar w jeden z następujących sposobów (wybór może być ograniczony, dlatego ostateczna lista form płatności mających zastosowanie do danego zamówienia wskazana jest przy danym zamówieniu):

8.2.1 korzystanie z bankowości elektronicznej;
8.2.2 przelewem bankowym;
8.2.3 gotówką przy dostawie/odbiorze towaru;

8.3 Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty za towar zamówienie na towar zostaje potwierdzone.

8.4 Kupujący akceptując Regulamin wyraża zgodę na to, aby dokumenty zakupu towaru - faktury, będące jednocześnie dokumentami gwarancyjnymi towaru, mogły być mu dostarczone fizycznie wraz z towarem lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym Kupującego niezwłocznie po zrealizowaniu zamówienia. Faktury zawierają dane Sprzedającego, wybrany towar, jego ilość, udzielone rabaty, ostateczną cenę towaru wraz z wszystkimi podatkami oraz inne dane, których zatwierdzenia wymagają akty prawne regulujące rachunkowość.
8.5 Faktury za zakupione przez Kupującego towary mogą być również wystawiane na posiadanym przez Kupującego Koncie „Made in Mažeikiai”. Po złożeniu zamówienia kupujący będzie mógł zobaczyć i wydrukować arkusz zamówienia - fakturę zaliczkową - w Pagaminta Mažeikiai.
8.6 Po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę cena towaru może ulec zmianie tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy cena towaru uległa zmianie z powodu błędu technicznego w systemach informatycznych, korekty oczywistych (nieumyślnych) błędów lub innych obiektywnych i istotnych przyczyn, na które Sprzedający nie ma wpływu (w obecności dowodów potwierdzających te przyczyny). Jeżeli w takim przypadku Kupujący nie wyrazi zgody na zakup produktu w nowej cenie, Kupujący może anulować zamówienie, informując o tym Sprzedawcę za pośrednictwem „Pagaminta Mažeikiaiue" w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych za pośrednictwem kontaktów podanych na stronie internetowej handlu elektronicznego „Pagaminta Mažeikiaiue". Po anulowaniu zamówienia zgodnie z procedurą przewidzianą w niniejszym punkcie, Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu Kupującemu wszystkich kwot zapłaconych przez niego zgodnie z anulowanym zamówieniem.
8.7. Do koszyka może zostać doliczona opłata administracyjna w wysokości 2,00 EUR, niezależnie od łącznej ceny wszystkich towarów danego Sprzedawcy. Akceptując Regulamin, Kupujący wyraża zgodę na procedurę stosowania opłaty administracyjnej określonej w niniejszym punkcie i zobowiązuje się do jej uiszczenia na rzecz Sprzedawcy. W przypadku zwrotu Kupującemu pieniędzy za towar w przypadkach przewidzianych w Regulaminie, zwracana jest również opłata administracyjna, jeżeli Kupujący ją uiścił.
8.8. W przypadku wyboru przez Kupującego towarów pochodzących od kilku różnych Sprzedających, koszyk towarów Kupującego może zostać podzielony na osobne koszyki towarów dla każdego Sprzedawcy iz tych koszyków można składać odrębne zamówienia. W przypadku takiego podziału cena usług dodatkowych do konkretnego zamówienia (np. dostawa towaru, dostawa itp.) rozkłada się odpowiednio na poszczególne zamówienia, w związku z czym może różnić się od ceny usług wskazanych w opisie konkretnego produktu.

9. Dostawa towarów

9.1 Zamawiając towar, Kupujący może wybrać jeden ze sposobów prezentacji towaru, wskazanych w konkretnej ofercie towarów sprzedawanych przez Sprzedawcę.
9.2 Jeżeli Kupujący w trakcie składania zamówienia wybierze dostawę do domu:

9.2.1 Kupujący zobowiązuje się do wskazania dokładnego miejsca dostawy towaru.
9.2.2 Kupujący zobowiązuje się do samodzielnego odbioru towaru. Przy odbiorze towaru niezbędne jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub nowy wzór prawa jazdy). Jeżeli Kupujący sam nie odbierze towaru, mimo że towar został dostarczony pod wskazany przez Kupującego adres, Sprzedający ma prawo przekazać towar innej osobie pod wskazany przez Kupującego adres, a Kupującemu nie przysługuje roszczenie wobec Sprzedawcy z tytułu dostarczenia towaru do niewłaściwej osoby.
9.2.3 Towar dostarcza Sprzedający lub jego upoważniony przedstawiciel.

9.3 Jeśli Kupujący wybierze odbiór towaru w jednym z oddziałów Poczty Litewskiej podczas składania zamówienia:

9.3.1 Kupujący może odebrać towar w jednym z oddziałów Poczty Litewskiej po uiszczeniu określonej opłaty za wykup przesyłki. Jeżeli kupujący nie uiści powyższej opłaty, towar zostanie zwrócony sprzedającemu.
9.3.2 Odbiór zamówionego towaru musi nastąpić nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od momentu poinformowania Kupującego przez kuriera e-mailem lub SMS-em o możliwości odbioru towaru.
9.3.3 Towar może zostać odebrany nie tylko przez odbiorcę wskazanego w zamówieniu, ale także przez inną osobę wskazaną w momencie składania zamówienia. Przy odbiorze towaru należy mieć przy sobie i okazać pracownikowi Poczty Litewskiej ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub nowy wzór prawa jazdy).
9.3.4 Usługa odbioru towaru w urzędach Poczty Litewskiej nie jest świadczona w następujących przypadkach:

9.3.4.1 Jeżeli łączna waga zamawianych towarów jest większa niż 20 (dwadzieścia) kg.
9.3.4.2 Jeżeli gabaryty zamówionego u Sprzedającego towaru nie pozwalają na wykonanie tej usługi.

9.4 Kupujący może bezpłatnie odebrać towar w Centrum Ventos St. 8A, Możejki. W przypadku wyboru przez Kupującego następującego sposobu składania zamówienia:

9.4.1 Odbiór zamówionego towaru musi nastąpić nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych po poinformowaniu Kupującego przez Sprzedawcę e-mailem o możliwości odbioru towaru.
9.4.2 Odbioru towaru może dokonać wyłącznie osoba, która złożyła zamówienie lub osoba wskazana w trakcie składania zamówienia. Przy odbiorze towaru należy mieć przy sobie i okazać pracownikowi „Pagaminta Mažeikiai” ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub nowy wzór prawa jazdy).

9.5 Jeżeli Kupujący podczas składania zamówienia wybierze dostawę Towaru do automatu pocztowego Omniva lub do terminala samoobsługowego przesyłek LP EXPRESS:

9.5.1 Towar o wadze poniżej 30 kg można odebrać w automatach pocztowych Omniva lub w terminalach samoobsługowych Paczkomatów LP EXPRESS. Towary o masie powyżej 30 kg nie są dostarczane do automatów pocztowych i paczkomatów.
9.5.2 Odbiór przesyłki z automatu pocztowego Omniva musi nastąpić w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych po poinformowaniu Kupującego przez Sprzedawcę e-mailem o możliwości odbioru produktu. Przesyłkę należy odebrać z terminala samoobsługowego LP EXPRESS paczki w ciągu 5 (pięciu) dni kalendarzowych od momentu poinformowania Kupującego przez kuriera o możliwości odbioru towaru.

9.6 Warunki dostawy podane w opisie Produktu mają charakter wstępny. Sprzedawca dostarcza towar Kupującemu zgodnie z warunkami określonymi w potwierdzeniu zamówienia towaru. Warunki dostawy towarów nie obowiązują w przypadkach, gdy niezbędny towar nie jest dostępny w magazynie Sprzedającego, a Kupujący jest poinformowany o braku zamówionego przez niego towaru. Akceptując niniejszy Regulamin Kupujący wyraża zgodę na to, że w wyjątkowych przypadkach dostawa towaru może ulec opóźnieniu z powodu nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Sprzedającego. W takim przypadku Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego skontaktowania się z Kupującym i uzgodnienia warunków dostawy oraz innych warunków. Jeżeli Sprzedający nie dostarczy towaru w terminie określonym w zamówieniu, a Strony nie uzgodnią dodatkowego terminu dostawy towaru, Kupujący może skorzystać z prawa określonego w punkcie 11.1 Regulaminu - odmówić zawarcia umowy kupna i sprzedaży towarów lub usług.
9.7 Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów dostawy towaru, jeżeli towar nie zostanie dostarczony Kupującemu lub zostanie dostarczony z opóźnieniem z winy osób trzecich niepowiązanych i/lub niezależnych od Sprzedającego lub z powodu okoliczności niezależnych od Kupującego.

9.8 W trakcie dostawy towaru do Kupującego, Kupujący musi sprawdzić stan przesyłki i produktu(ów) wspólnie z kurierem, a w przypadku fizycznego odbioru towaru w Centrum z „Pagaminta Mažeikiai” lub jego upoważnionym przedstawicielem oraz podpisać dokument przekazania przesyłki – dokument przyjęcia. Po podpisaniu przez kupującego dokumentu zdawczo-odbiorczego uważa się, że towar został wydany w należytym stanie, bez uszkodzeń, których podstawą nie jest wada fabryczna, oraz że nie ma niezgodności w montażu produktu (takich jak można stwierdzić podczas oględzin zewnętrznych towaru). Zauważając, że opakowanie przesłanego towaru zostało uszkodzone (zgniecione, zamoczone lub w inny sposób uszkodzone z zewnątrz), przedmiot (y) jest uszkodzony i/lub przedmiot (y) jest nieodpowiedni, kupujący musi to zaznaczyć w przekazaniu produktu i w obecności kuriera, /Akt niezgodności. Jeżeli Kupujący nie wykona tych czynności, Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności za uszkodzenie towaru, gdy podstawą powstania takiej szkody nie jest wada fabryczna, a za niezgodności w opakowaniu produktu tylko wtedy, gdy niezgodności te można stwierdzić podczas oględzin zewnętrznych towaru.
9.9 Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru Kupującemu.
9.10 Jeżeli na podstawie punktów 9.2 - 9.5 Regulaminu Kupujący nie odbierze towaru w wyznaczonym terminie lub nie dostarczy go Kupującemu, a Kupujący zapłacił za towar i jego dostawę, przedstawiciele kontaktują się z Kupującym w sprawie innego terminu i/lub sposobu dostawy towaru. Jeżeli Kupujący nadal nie odbierze towaru lub go nie dostarczy, towar ten jest zwracany Sprzedającemu, zamówienie zostaje anulowane, a pieniądze zapłacone za towar zwracane Kupującemu po potrąceniu opłat bankowych pobieranych od Sprzedawcy za przelewy bankowe, opłaty za dostawę towaru, jeżeli dotyczy, oraz opłaty administracyjnej przewidzianej w punkcie 8.7 Regulaminu, jeżeli dotyczy.
9.11. Jeżeli na podstawie pkt. 9.2 - 9.5 Regulaminu Kupujący nie odbierze towaru w wyznaczonym terminie lub nie dostarczy go Kupującemu, a Kupujący nie zapłacił za towar, towar ten jest zwracany Sprzedającemu, a zamówienie zostaje anulowane.

10. Gwarancja jakości produktu i data ważności

10.1 Charakterystyka każdego produktu sprzedawanego przez Sprzedawcę „Made in Mažeikiai” jest wskazana w opisie produktu dołączonym do każdego produktu.
10.2 Towar oferowany do zakupu przez sprzedającego jest odpowiedniej jakości. Produkt jest zgodny z umową kupna-sprzedaży z konsumentem, jeżeli:

10.2.1 produkt odpowiada opisowi podanemu przez Sprzedawcę i ma takie same właściwości jak produkt, który Sprzedający podał jako przykład lub wzór w ramach promocji tego produktu „Made in Mažeikiai”;
10.2.2 produkt nadaje się do tego, do czego jest zwykle używany tego typu produkt;
10.2.3 produkt odpowiada wskaźnikom jakości, które są zwykle typowe dla produktów tego samego rodzaju i których Kupujący może zasadnie oczekiwać na podstawie charakteru produktu oraz publicznych oświadczeń producenta, jego przedstawiciela lub sprzedawcy produktu, w tym reklamy i oznakowania produktu, dotyczących szczególnych właściwości produktu.

10.3 Ani Sprzedający, ani „Made in Mažeikiai” nie ponoszą odpowiedzialności za to, że rozmiar, kształt, kolor lub inne parametry towarów sprzedawanych przez Sprzedawcę „Made in Mažeikiai” mogą nie odpowiadać rzeczywistemu rozmiarowi, kształtowi, kolorowi lub innym parametrom towaru ze względu na charakterystykę wyświetlacza zastosowanego przez Kupującego lub inne przyczyny techniczne niezależne od Sprzedającego. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mają charakter przykładowy. Kolory, napisy, parametry, wymiary, rozmiary, funkcje i/lub inne cechy produktów oryginalnych mogą wyglądać inaczej niż w rzeczywistości ze względu na ich cechy wizualne, dlatego prosimy o zapoznanie się z cechami produktów wskazanymi w opisach produktów. Kupującemu zaleca się zapoznanie się z opisem produktu.
10.4 Sprzedawca udziela gwarancji jakości na określony czas dla różnych rodzajów towarów, której szczegółowy termin i inne warunki są wskazane w opisach tych towarów lub wraz z fakturą za towar odpowiadającą karcie gwarancyjnej.
10.5 Gwarancja jakości udzielana przez Sprzedawcę nie ogranicza ani nie ogranicza praw konsumentów, które są ustanowione aktami prawnymi po zakupie produktu lub usługi o niewłaściwej jakości.
10.6 Sprzedawca nie świadczy usług serwisowych gwarancyjnych towaru (z wyjątkiem prostych kontroli funkcjonowania towaru, które nie wymagają specjalnej wiedzy):

10.6.1 jeżeli ośrodek (ośrodki) świadczący usługi gwarancyjne znajduje się poza Republiką Litewską, Sprzedawca organizuje wysyłkę Towaru do takiego ośrodka (ośrodków);
10.6.2 jeżeli centrum(a) świadczące usługi gwarancyjne znajduje się na terenie Republiki Litewskiej, Kupujący jest kierowany do takiego(ych) centrum(ów).

10.7 Gwarancja nie obejmuje informacji zawartych na nośnikach informacyjnych. Koszty utraty lub odzyskania danych nie są pokrywane.
10.8 W przypadkach, w których na podstawie aktów prawnych określony jest określony termin przydatności do spożycia określonego towaru, Sprzedający zobowiązuje się sprzedać taki towar Kupującemu w taki sposób, aby miał on realną możliwość korzystania z tego towaru do końca terminu przydatności do spożycia.

11. Prawo do odmowy zawarcia umowy kupna-sprzedaży, zwrotu i wymiany towaru

11.1 Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży:

11.1.1 Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni poprzez powiadomienie Sprzedawcy lub „Pagaminta Mažeikiaioe”, który informuje Sprzedawcę o decyzji Kupującego o odstąpieniu od umowy. Kupujący nie może skorzystać z tego prawa po zawarciu jednej z umów wymienionych w artykule 6.22810, część 2 Kodeksu Cywilnego Republiki Litewskiej.
11.1.2 Kupujący informuje „Pagaminta Mažeikiai” o odstąpieniu od umowy sprzedaży w jeden z następujących sposobów: wypełniając wzór formularza odstąpienia od umowy lub składając jednoznaczne oświadczenie, w którym wyraża swoją decyzję o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłane jest pocztą elektroniczną. pocztą na adres mazeikiutvic@gmail.com. Po otrzymaniu zawiadomienia Kupującego, Pagaminta Mažeikiaiose niezwłocznie przesyła potwierdzenie otrzymania zawiadomienia i informuje o tym Sprzedawcę.
11.1.3 Termin 14 (czternastu) dni przewidziany prawem do odstąpienia od umowy sprzedaży liczy się w następujący sposób: w przypadku zawarcia umowy kupna-sprzedaży – od dnia otrzymania przez Kupującego lub wskazanej przez niego osoby z wyłączeniem przewoźnika zamówionego towaru; B. jeżeli Kupujący w jednym zamówieniu zamówił więcej niż jeden produkt u różnych Sprzedających, a towary dostarczane są osobno, – od dnia, w którym Kupujący lub wskazana przez niego osoba, z wyłączeniem przewoźnika, otrzymał produkt od właściwego Sprzedawcy; C. jeżeli towary są dostarczane w różnych partiach lub częściach – od dnia, w którym Kupujący lub wskazana przez niego osoba, z wyjątkiem przewoźnika, otrzyma ostatnią partię lub część; D. w przypadku zawarcia umowy o regularne dostarczanie towaru w terminie - od dnia, w którym Kupujący lub wskazana przez niego osoba, z wyłączeniem przewoźnika, otrzymał pierwszy towar.
11.1.4 Jeżeli Kupujący odmówił zawarcia umowy kupna-sprzedaży przed dostarczeniem mu towaru, Kupujący musi poinformować o tym za pośrednictwem kontaktów podanych na stronie internetowej „Made in Mažeikiai”. Odmowa kupującego jest sformalizowana jako odrzucenie zamówienia, o czym Sprzedający jest informowany.
11.1.5 Jeżeli Kupujący odstąpił od umowy kupna-sprzedaży po dostarczeniu lub odebraniu towaru, zastosowanie mają postanowienia zawarte w punkcie 11.6 Regulaminu.

11.2 Sprzedający stosuje dodatkową gwarancję zwrotu pieniędzy

11.2.1. Po upływie 14 (czternastu), ale przed upływem 30 (trzydziestu) dni od dnia dostawy lub odbioru towaru, Kupujący ma prawo skorzystać z dodatkowej gwarancji zwrotu pieniędzy udzielonej Kupującemu przez Sprzedawcę „Made in Mažeikiai”, jeśli wszystkie zwracane towary posiadają autentyczne metki, torby ochronne i oryginalne opakowanie, jednorazowe opakowanie towaru nie jest uszkodzone, tj. towar nie stracił swojego wyglądu, w jakim był sprzedawany. Kupujący, który uczestniczy w odrębnych programach lojalnościowych zapewniających korzystniejsze warunki dodatkowej gwarancji zwrotu pieniędzy, będzie podlegał postanowieniom takich programów lojalnościowych. Sprzedawca ma prawo podać dodatkowy okres gwarancji zwrotu pieniędzy w opisie konkretnego produktu „Made in Mažeikiai”. We wszystkich przypadkach dodatkowa gwarancja zwrotu pieniędzy (jeśli jest stosowana przez Sprzedawcę w odniesieniu do konkretnego produktu) będzie realizowana mutatis mutandis zgodnie z Zasadami 11.2.2-11.2.7. postanowienia klauzul.
11.2.2 Kupujący jest zobowiązany zgłosić zamiar skorzystania z niniejszej gwarancji (jeśli dotyczy) w terminie określonym przez Sprzedawcę, liczonym od dnia wydania towaru Kupującemu. Wiadomość jest wysyłana pocztą elektroniczną. pocztą na adres mazeikiutvic@gmail.com, zwracany towar należy wskazać w wiadomości.
11.2.3 W przypadku zawiadomienia w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia wydania towaru Kupującemu, stosuje się postanowienia punktu 11.1 Regulaminu.

11.2.4 Jeżeli zawiadomienie zostanie dokonane po upływie 14 (czternastu) dni kalendarzowych, ale nie później niż w okresie obowiązywania dodatkowej gwarancji zwrotu pieniędzy ustalonej przez Sprzedawcę od dnia wydania towaru Kupującemu (jeżeli Sprzedawca zastosuje dodatkową gwarancję zwrotu pieniędzy), Kupujący ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane ze zwrotem towaru. We wszystkich przypadkach produkt musi zostać zwrócony Sprzedającemu „Pagaminta Mažeikiai” przed upływem okresu gwarancji, liczonego od dnia dostawy lub odbioru produktu.
11.2.5 Kupujący ma prawo zwrócić towar, wysyłając go na adresy wskazane na stronie internetowej handlu elektronicznego „Pagaminta Mažeikiai” lub przynosząc go do Centrum lub przekazując Towar bezpośrednio Sprzedawcy.
11.2.6 Dodatkowa gwarancja zwrotu pieniędzy stosowana przez sprzedawcę nie może być wykorzystana w przypadku zamówienia następujących towarów:

11.2.6.1 Bony podarunkowe „Made in Mazeikiai”;
11.2.6.2 Towaru w opakowaniu, którego opakowanie zostało rozpakowane po dostarczeniu i którego nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
11.2.6.3 ubranka dla dzieci;
11.2.6.4 zabawki, zabawki dla niemowląt, produkty do pielęgnacji niemowląt;
11.2.6.5 towary, które zostały wyprodukowane według indywidualnego zamówienia Kupującego lub są w sposób oczywisty do niego dostosowane albo które ze względu na swój charakter nie mogą zostać Kupującemu zwrócone z powodu utraty (utraty) ich właściwości handlowych, są szybko psujące się lub przeterminowane;
11.2.6.6.N-18 towary asortymentowe;
11.2.6.7 Obuwie;
11.2.6.8.Ubrania.

11.2.7 Procedurę zwrotu towarów i pieniędzy określa punkt 11.6 Regulaminu.

11.3 Zasady wymiany i zwrotu towaru odpowiedniej jakości

11.3.1 Kupujący ma prawo w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia wydania towaru wymienić zakupiony towar na podobny towar o innych wymiarach, kształcie, kolorze, modelu lub kompletności. Jeżeli przy wymianie towaru wystąpi różnica w cenie, Kupujący musi rozliczyć się ze Sprzedającym według przeliczonych cen. Zawiadomienie kupującego o chęci skorzystania z prawa przewidzianego w niniejszym punkcie Regulaminu z określonym zwracanym towarem wysyłane jest pocztą elektroniczną. pocztą na adres mazeikiutvic@gmail.com.
11.3.2 Jeśli Kupującemu nie odpowiada kształt, rozmiar, kolor, model lub kompletność zakupionego towaru, towar jest wymieniany i zwracany zgodnie z Rządem Republiki Litewskiej z 2014 r. 22 lipca uchwałą nr. 738 zatwierdzonego „Regulaminu Handlu Detalicznego”. W terminie przewidzianym w pkt. 11.3.1 Regulaminu Kupujący ma prawo do wymiany i zwrotu wszystkich towarów nieuwzględnionych w niniejszym wykazie:

11.3.2.1 tytoń i wyroby tytoniowe;
11.3.2.2 preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe;
11.3.2.3 towary fotograficzne i kinematograficzne;
11.3.2.4 drukowane książki, reprodukcje i inne artykuły przemysłu poligraficznego;
11.3.2.5 tkaniny;
11.3.2.6.bielizna męska, chłopięca, damska lub dziewczęca z dzianiny;
11.3.2.7 ubranka dla dzieci;
11.3.2.8 rajstopy, pończochy, skarpetki i inne podobne artykuły;
11.3.2.9.szyte męskie, chłopięce, damskie lub dziewczęce podkoszulki, koszule nocne, piżamy i podobne artykuły;
11.3.2.10.biustonosze, pasy, gorsety i podobne artykuły;
11.3.2.11 zegarki;
11.3.2.12 instrumenty muzyczne;
11.3.2.13.meble, pościel, lampy;
11.3.2.14 zabawki, gry, z wyjątkiem sprzętu sportowego i wędkarskiego;
11.3.2.15 dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki;
11.3.2.16.zważone i zmierzone towary, które zostały specjalnie przygotowane, pocięte, pocięte itp. na życzenie użytkownika.

11.3.3 Po otrzymaniu towaru Sprzedający zobowiązuje się wymienić go na ten sam towar tylko w kształcie, rozmiarze, kolorze, modelu lub kompletności określonych przez Kupującego. Jeżeli Sprzedający nie posiada produktu nadającego się do wymiany, zwraca Kupującemu pieniądze zapłacone za produkt. Zwrot pieniędzy Kupującemu następuje w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia Kupującego o chęci skorzystania z tego prawa, a w przypadku niezwrócenia Produktu Kupującego do Sprzedawcy, termin przewidziany w niniejszym punkcie liczony jest od dnia zwrotu Produktu Sprzedawcy.
11.3.4 Akceptując niniejszy Regulamin, Kupujący wyraża zgodę na zwrot pieniędzy na rachunek bankowy Kupującego, za wyjątkiem przypadków, gdy Kupujący i Sprzedający uzgodnią inaczej.
11.3.5 Procedurę zwrotu towarów i pieniędzy określa punkt 11.6 Regulaminu.

11.4 Zasady wymiany i zwrotu towaru o niewłaściwej jakości

11.4.1 Wady sprzedanych towarów są usuwane, towary niskiej jakości są wymieniane, zwracane zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie iz uwzględnieniem wymagań aktów prawnych Republiki Litewskiej.

11.4.2 Jeżeli Kupujący nabył towar nieodpowiedniej jakości i odnotował to w dokumencie zbycia – przyjęcia towaru (w przypadku braku takiego zapisu stosuje się postanowienia pkt. 11.3 Regulaminu) lub nieodpowiednia jakość towaru objawia się wadą fabryczną, która istniała w momencie zakupu towaru lub niezgodnością ze specyfikacją określoną przez producenta, Kupujący może zwrócić towar i wedle swojego wyboru może żądać:

11.4.2.1 nieodpłatne usunięcie przez Sprzedawcę wady towaru w rozsądnym terminie, jeżeli wady można usunąć;
11.4.2.2 odpowiednio obniżyć cenę zakupu;
11.4.2.3 wymiany produktu na analogiczny produkt odpowiedniej jakości, z wyjątkiem przypadków, gdy wady są nieistotne lub powstały z winy Kupującego;
11.4.2.4 zwrotu zapłaconej ceny i odmowy zawarcia umowy kupna-sprzedaży, gdy sprzedaż towaru nieodpowiedniej jakości stanowi istotne naruszenie zamówienia.

11.4.3 Kupujący może wybrać tylko jeden ze sposobów ochrony praw przewidzianych w punkcie 11.4.2 Regulaminu. Kupujący musi zadeklarować swój wybór w momencie zwrotu towaru do Sprzedawcy. Jeżeli po wyborze przez Kupującego sposobu przewidzianego w pkt. 11.4.2, Sprzedający nie ma możliwości jego realizacji, Sprzedający proponuje alternatywny sposób przewidziany w pkt. 11.4.2. Kupujący nie ma prawa do zmiany wybranego środka zaradczego. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje kupującemu, jeżeli wada towaru jest nieistotna.
11.4.4 Aby kupujący mógł dokonać zwrotu towaru, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

11.4.4.1 powiadomić o tym Sprzedawcę za pośrednictwem kontaktu podanego na fakturze lub e-mailem „Made in Mažeikiai”. pocztą na adres mazeikiutvic@gmail.com, w treści wiadomości należy podać zwracany towar;
11.4.4.2 przedłożyć dokument zakupu towaru, dokument potwierdzający gwarancję (jeśli została wystawiona);
11.4.4.3. złożyć wniosek w dowolnym formularzu i przesłać go do Sprzedawcy lub „Gamaminta Mažeikiai”

11.4.5 Kupujący może skorzystać z prawa zwrotu towaru o nieodpowiedniej jakości w terminie gwarancji jakości określonej w dokumencie zakupu towaru, który jest wskazany przez Sprzedawcę, od którego Kupujący nabył towar.
11.4.6 Kupujący musi pokryć koszty dostarczenia towaru oraz koszty zwrotu towaru, a Sprzedający przekonany, że towar został zwrócony z powodu nieodpowiedniej jakości, ma obowiązek zwrócić Kupującemu poniesione przez niego koszty dostawy i zwrotu, za wyjątkiem wyjątków przewidzianych w Regulaminie. Do zwrotu towaru stosuje się pkt. 11.6 Regulaminu.
11.4.7.Zwrot pieniędzy Kupującemu nastąpi w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia Kupującego o nienależytej jakości towaru, a w przypadku niezwrócenia towaru Sprzedającemu przez Kupującego, termin przewidziany w niniejszym punkcie liczy się od dnia zwrotu Towaru Sprzedawcy. Akceptując niniejszy Regulamin, Kupujący wyraża zgodę na zwrot pieniędzy na rachunek bankowy Kupującego, chyba że Kupujący i Sprzedający uzgodnią inaczej.
11.4.8 Pieniądze nie zostaną zwrócone za towary, które zostały uszkodzone umyślnie lub w wyniku zaniedbania (działanie chemikaliów, wody, otwartego ognia, wysokiej temperatury, ostrych przedmiotów itp.), lub gdy naruszone zostały zasady użytkowania lub przechowywania towaru, bądź też towar był użytkowany niewłaściwie lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.
11.4.9 Odrębne zasady zwrotu towaru Sprzedającego o niewłaściwej jakości mogą być określone w dołączonych do nich dokumentach gwarancyjnych. Zasady zwrotów stosowane przez Sprzedawcę obowiązują w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z niniejszym Regulaminem. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności pomiędzy niniejszym Regulaminem a obowiązującymi regulaminami danego Sprzedawcy, pierwszeństwo mają niniejsze Zasady.

11,5. Wymiana i zwrot towaru po dostarczeniu niewłaściwego towaru

11.5.1 W przypadku dostarczenia Kupującemu niewłaściwego towaru, Kupujący musi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, poinformować o tym fakcie e-mailem „Made in Mažeikiai”. listownie na adres mazeikiutvic@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu +370 443 67177. Po otrzymaniu informacji o niewłaściwym dostarczeniu towaru „Made in Mazeikiai” informuje o tym Sprzedawcę, który zobowiązuje się na własny koszt odebrać towar i wymienić go na odpowiedni. W przypadku, gdy Sprzedający nie posiada zamówionego towaru, zwraca Kupującemu zapłacone za towar pieniądze. Zwrot pieniędzy Kupującemu nastąpi w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, a w przypadku niezwrócenia Produktu Kupującego do Sprzedawcy, termin przewidziany w niniejszym punkcie liczony jest od dnia zwrotu Produktu Sprzedawcy.
11.5.2 Procedurę zwrotu towarów i pieniędzy określa punkt 11.6 Regulaminu.

11.6. Procedura zwrotu towaru i pieniędzy

11.6.1. W sprawie zwrotu towaru zakupionego od Sprzedawcy Kupujący ma prawo zwrócić się bezpośrednio do konkretnego Sprzedawcy, od którego towar został zakupiony lub do „Made in Mažeikiai”.
11.6.2 Kupujący może skorzystać z prawa zwrotu towaru tylko wtedy, gdy termin zwrotu towaru nie został przekroczony. W przypadku zwrotu towaru zasada 11.1. -11,3. w przypadkach określonych w klauzulach obowiązują dodatkowe wymagania: produkt nie został uszkodzony ani nie zmienił w istotny sposób swojego wyglądu, ani nie był używany - wszystkie zwracane produkty muszą posiadać oryginalne metki, woreczki ochronne i oryginalne opakowanie.
11.6.3 Wszystkie upominki, które zostały wręczone wraz z zakupionym produktem, muszą zostać zwrócone jednocześnie, z wyjątkiem przypadków, gdy zakupiony produkt jest zwracany z powodu wad jakościowych, a prezenty wręczone wraz z nim ze względu na swój charakter zostały zużyte w okresie od zakupu produktu do dnia ujawnienia się wady tego produktu lub upływu terminu ważności takich prezentów.
11.6.4 Zwracając towar, Kupujący musi wskazać adres nadawcy oraz odpowiednio zapakować towar, tak aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Sprzedawca, od którego Kupujący nabył towar, ma prawo nie zwrócić pieniędzy za towar, który został zwrócony z wadami. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki wysłane przez Kupującego w niewłaściwym opakowaniu, z błędnym adresem, jak również za zagubienie lub uszkodzenie przesyłek podczas zwrotu do Sprzedawcy.
11.6.5 Jeżeli Kupujący nabył komplet towarów na Pigu.lt, zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu cały komplet towarów, to znaczy Kupujący może skorzystać z uprawnień przewidzianych do zwrotu towaru tylko w odniesieniu do wszystkich towarów wchodzących w skład kompletu. W przypadku, gdy co najmniej jeden z towarów wchodzących w skład kompletu nie spełnia wymagań określonych w pkt. 11.6.2 Regulaminu, Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zwracanego kompletu towarów.
11.6.6 Po skorzystaniu z praw przewidzianych w punktach 11.1-11.5 Regulaminu, kupujący musi spełnić wymagania dotyczące zwrotu towarów przewidziane w Regulaminie i postępować zgodnie z przewidzianą w nich procedurą.
11.6.7 Kupujący może zwrócić Towar dostarczając go do Centrum pod adresem Ventos St. 8A, Możejki, kurierem lub bezpośrednio do Sprzedawcy. Towar należy odesłać do Sprzedawcy na adres wskazany w fakturze przekazanej przez Sprzedawcę Kupującemu lub za pośrednictwem kuriera, który z kolei dostarcza zwracany towar do Sprzedawcy. Tryb i warunki dostawy ciężkich towarów (w celu oceny jakości towarów, ich wymiany, naprawy lub zwrotu) do Sprzedawcy zostaną uzgodnione oddzielnie przez Kupującego i Sprzedawcę za pośrednictwem „Pagaminta Mažeikiai” telefonicznie lub e-mailem. pocztą na adres mazeikiutvic@gmail.com lub Kupujący dostarcza je bezpośrednio Sprzedawcy.
11.6.8. Jeżeli Kupujący skorzystał z praw określonych w punktach 11.1, 11.3-11.5 Regulaminu, pieniądze zostaną mu zwrócone w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych po dostarczeniu Sprzedawcy powiadomienia Kupującego, a jeśli Kupujący nie zwróci towaru Sprzedającemu, termin przewidziany w tym punkcie liczony jest od dnia zwrotu towaru Sprzedającemu. Jeżeli Kupujący skorzystał z dodatkowej gwarancji zwrotu pieniędzy, przysługuje mu okres zwrotu wynoszący 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych, liczony od dnia zwrotu towaru do Sprzedawcy.
11.6.9 Akceptując niniejszy Regulamin, Kupujący wyraża zgodę na zwrot pieniędzy na rachunek bankowy Kupującego, za wyjątkiem przypadków, gdy Kupujący i Sprzedający uzgodnią inaczej.
11.6.10 Po skorzystaniu z uprawnień określonych w punktach 11.1-11.3 Regulaminu Kupującemu zostaną zwrócone: cena produktu, opłata administracyjna, jeżeli została zastosowana. Koszt wysyłki nie podlega zwrotowi. Po skorzystaniu z uprawnień wynikających z pkt. 11.4-11.5 Regulaminu Kupującemu zostaną zwrócone: cena produktu, opłata administracyjna, jeżeli została naliczona, koszty dostarczenia produktu, koszty zwrotu Towaru nie podlegają zwrotowi.
11.6.11 Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego sposób dostawy, który jest publikowany, koszty innego wybranego przez Kupującego sposobu dostawy towaru przewyższające koszty tego sposobu dostawy nie podlegają zwrotowi.
11.6.12 Sprzedający ma prawo nie zwrócić użytkownikowi zapłaconych kwot, dopóki towar nie zostanie przekazany do „Pagaminta Mažeikiai” i nie zostanie sprawdzony przez Sprzedawcę pod kątem zgodności z punktem 11.6.2 Regulaminu.

12. Odpowiedzialność

12.1 Kupujący ponosi odpowiedzialność za nielegalne działania wykonane przy użyciu „Made in Mazeikiai”.
12.2 Zarejestrowany Kupujący jest odpowiedzialny za przechowywanie i/lub przekazywanie swoich danych logowania osobom trzecim. Jeżeli z usług świadczonych przez „Pagaminta Mažeikiai” korzysta osoba trzecia, która połączyła się z „Pagaminta Mažeikiai” za pomocą danych logowania Kupującego, Sprzedawca uważa tę osobę za Kupującego.
12.3 Sprzedający jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności w przypadkach, w których szkoda powstała na skutek niezapoznania się przez Kupującego z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności, regulaminem korzystania ze strony www.visit.mazeikiai.lt, mimo że miał taką możliwość.
12.4 Jeśli „Pagaminta Mažeikiai” udostępnia linki do stron internetowych innych osób trzecich, „Pagaminta Mažeikiai” nie gwarantuje, że informacje, które można wyświetlić, klikając te linki, są prawidłowe, kompletne lub dokładne. Osoby trzecie ponoszą odpowiedzialność za treść, poprawność, kompletność i dokładność informacji przekazywanych przez osoby trzecie. „Made in Mažeikiai” nie ma obowiązku sprawdzania przekazywanych lub przechowywanych informacji zewnętrznych ani identyfikowania działań niezgodnych z prawem.
12,5. „Made in Mažeikiai” nie ponosi odpowiedzialności za należyte wykonanie wzajemnych zobowiązań pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, którego towary lub usługi Kupujący zamawia za pomocą „Made in Mažeikiai”.

13. Narzędzia marketingowe „Made in Mazeikiai”.

13.1 Sprzedający może według własnego uznania inicjować różne promocje lub gry w "Pagaminta Mažeikiai".
13.2 „Made in Mažeikiai” ma prawo jednostronnie, bez odrębnego ostrzeżenia, zmienić warunki promocji lub gier, a także je anulować.

14. Wymiana informacji

14.1 Wszelka komunikacja związana z zakupem towarów za pomocą „Pagaminta Mažeikiaeus”, niezależnie od Sprzedawcy towarów, odbywa się za pośrednictwem „Pagaminta Mažeikiaeus”, kontaktów określonych na stronie internetowej handlu elektronicznego „Pagaminta Mažeikiaeus”. W przypadku, gdy Kupujący i Sprzedający prowadzą komunikację dotyczącą towaru w inny sposób niż za pośrednictwem obu.