Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

Noteikumi tirdzniecībai e-veikalā

Preču pirkšana un pārdošana elektroniskajā veikalā "Ražots Mažeiķos"

Noteikumi

1. Jēdzieni

1.1. Pārdevējs – preču pasūtījumā norādīta fiziska vai juridiska persona, kuras preces tiek pārdotas interneta vietnē www.visit.mazeikiai.lt saskaņā ar šiem Noteikumiem un kura ir atbildīga par Pircēja iesniegtā pasūtījuma izpildi. Rekvizīti par pārdevēju, ar kuru tiek noslēgts attiecīgo preču pirkšanas-pārdošanas līgums saskaņā ar šiem Noteikumiem, ir norādīti Preču pasūtījumā.
1.2. visit.mazeikiai.lt – mājaslapa, kas atrodas adresē www.visit.mazeikiai.lt, kurā tiek pārdotas Pārdevēju preces un kuru administrē Lietuvas Republikas VĮ "Registrų centras", Juridisko personu reģistra Telšu filiālē reģistrēta privāta juridiska persona, Valsts iestāde Mažeiķu Tūrisma un biznesa informācijas centrs (turpmāk tekstā - juridiskās personas kods 99507 birojs,3 juridiskās personas kods 69506). A, Mažeiķi, korespondences adrese Ventos St.8A, Mažeiķi. Šajos Noteikumos Visit.mazeikiai.lt tiek saprasts arī kā Pārdevējs saistībā ar tā pārdotajām precēm.
1.3. Pircējs - 1) rīcībspējīga fiziska persona, tas ir, pilngadību sasniegusi persona, kuras rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas rīkojumu; 2) nepilngadīgais vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem, kuram ir vecāku vai aizbildņu piekrišana, izņemot gadījumus, kad viņš ir emancipēts; 3) juridiska persona.
1.4. Puses - Pircējs un Pārdevējs kopā.
1.5. Personas dati - jebkura informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu); identificējama fiziska persona ir persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši pēc identifikatora, piemēram, vārda, personas identifikācijas numura, atrašanās vietas datiem un interneta identifikatora, vai pēc vienas vai vairākām šīs fiziskās personas fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes pazīmēm. .
1.6. Noteikumi ir šie "Ražots Mažeiķos Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi", kas attiecas uz katru Pircēja veikto pirkumu "Ražots Mažeiķos" un uz katru Pirkuma-pārdošanas līgumu, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju.
1.7. Konts - Pircēja reģistrācijas rezultāts "Pagaminta Mažeiikai" pamatojoties uz "Ražots Mažeiķos" lietošanas noteikumiem, kas izveido Pircēja personīgo kontu, aizsargājot viņa personas datus un pasūtījumu vēsturi.
1.8. Privātuma politika - Centra apstiprināts dokuments, kas paredz Personas datu vākšanas, uzglabāšanas, apstrādes un uzglabāšanas pamatnoteikumus, izmantojot Centra privātuma politiku, netiek iekļauta Personas datu apstrāde, kad šādus datus apstrādā Pārdevējs. Pārdevēja personas datu apstrāde tiek veikta Pārdevēja noteiktajā kārtībā. Pirms preču iegādes un šī līguma noslēgšanas ar Pārdevēju Pircējam rūpīgi jāiepazīstas ar Pārdevēja piemēroto personas datu apstrādes politiku.
1.9. Līgums - Pircējs un Pārdevējs noslēdz attiecīgo Preču pirkuma un pārdošanas līgumu, kas tiek uzskatīts par noslēgtu no Pasūtījuma apstiprināšanas brīža, t.i., no pasūtījuma iesniegšanas brīža. Katra starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtā Līguma nosacījumi tiek uzskatīti par identiskiem šo Noteikumu nosacījumiem un šādus Līgumus puses vienmēr izpilda saskaņā ar šiem Noteikumiem.
1.10. Pasūtījums – Preču pasūtījums, kurā ir tajā pašā pasūtījumā norādītās Preces, kuras Pircējs vēlas iegādāties no Pārdevēja.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1.Pircējs apstiprina Noteikumus, iepazīstoties ar tiem un atzīmējot rūtiņu blakus apgalvojumam "Esmu iepazinies ar preču "Ražots Mažeiķos" pirkšanas un pārdošanas noteikumiem un piekrītu tiem". Šādā veidā apstiprinātie Noteikumi ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču iegādes un apmaksas nosacījumus, preču piegādes un atgriešanas kārtību, pušu pienākumus un citus nosacījumus, kas saistīti ar preču "Ražots Mažeiķos" iegādi un pārdošanu.
2.2.Izveidojot kontu "Ražots Mažeiķos", pircējs apstiprina Noteikumus pirmās reģistrācijas laikā. Pēc tam, kad Pircējs pirmās reģistrācijas (konta izveides) laikā ir apstiprinājis Noteikumus, Noteikumi attiecas uz visiem Pircēja pirkumiem, kas veikti "Ražots Mažeiķos" un visiem pārdošanas līgumiem, kas noslēgti ar Pārdevējiem līdz atjaunināto Noteikumu publicēšanai. Pēc Noteikumu atjaunināšanas tie tiek piemēroti šajā punktā aprakstītajā kārtībā no to publicēšanas vietnē www.visit.mazeikiai.lt .

2.3.Tiesības pirkt "Ražots Mažeiķos" ir tikai Pircējiem, kā noteikts Noteikumu 1.3.punktā. Apstiprinot Noteikumus un iepazīstoties ar Privātuma politiku (Noteikumu 2.4.punkts) un "Ražots Mažeiķos" lietošanas noteikumiem, pircējs apliecina, ka viņam ir tiesības iegādāties preces no "Ražots Mažeiķos".
2.4.Ja rodas nepieciešamība vai ja ir Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzēti apstākļi, "Pagaminta Mažeikiai" ir tiesības mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus. Pircēji par to tiks informēti, ieejot Kontā vai "Ražots Mažeiķos", iegādājoties preces pie izvēlētā Pārdevēja pēc Noteikumu jaunās redakcijas spēkā stāšanās.
2.5.Pircējam jāiepazīstas ar apstiprināto un publiski publicēto "Pagaminta Mažeikiai" Privātuma politiku. Pircēja Personas dati tiks nodoti arī Pārdevējam, no kura Pircējs iegādājas Preces, un šādi Personas dati tiks apstrādāti Pārdevēja pasūtījumā noteiktajā kārtībā, kā arī saskaņā ar drošības saistībām, kas tiek uzņemtas līgumā starp "Made in Mažeiki" un Pārdevēju par personas datu drošību.
2.6.Ja Pārdevējam ir tiesības vai pienākums sniegt Pircējam informāciju vai dokumentus pa e-pastu, visos gadījumos Pircējs ir atbildīgs par Pircējam piederošas darba e-pasta adreses norādīšanu Pārdevējam.

3. Preču pasūtīšana, pirkšanas un pārdošanas tiesisko attiecību rašanās brīdis

3.1.Pircējs var pasūtīt preces "Ražots Mažeiķos", izvēloties vienu no sekojošiem veidiem:

3.1.1.reģistrējot "Ražots Mažeiķos" tiešsaistē (ievadot savu reģistrācijas vārdu un paroli);
3.1.2.nereģistrējoties internetā "Ražots Mažeiķos";
3.1.3.pa telefonu;
3.1.4. tirdzniecības vietā, Valsts iestādes Mažeiķu tūrisma un biznesa informācijas centra telpās Ventos ielā 8A, Mažeiķos (turpmāk Centrs).

3.2.Pasūtot preces kādā no Noteikumu 3.1.1. - 3.1.2.punktos norādītajiem veidiem, "Pagaminta Mažeikiai" sistēmā paredzētajos attiecīgajos informācijas laukos pircējam ir jānorāda preču pasūtījuma pareizai izpildei nepieciešamie personas dati, kurus "Pagaminta Mažeikiai" apstrādā saskaņā ar Privātuma politiku.
3.3.Pa telefonu vai Centrā iesniegtie preču pasūtījumi tiek apstrādāti saskaņā ar Noteikumiem un uz tiem attiecas Privātuma politikas nosacījumi. Veicot pasūtījumu, Pircējs piekrīt Noteikumiem un to piemērošanai.
3.4.Kad Pircējs pēc pērkamās preces vai pakalpojuma izvēles un preču groza izveidošanas veic visas pasūtījuma darbības, no kurām pēdējā ir maksājuma veida izvēle un apstiprināšana, tiek uzskatīts, ka starp Pārdevēju un Pircēju ir izveidojušās pirkšanas-pārdošanas tiesiskās attiecības un ir noslēgts pirkuma-pārdošanas līgums. Par pasūtījuma apstiprināšanu Pircējs tiek informēts, nosūtot ziņu uz Pircēja norādīto e-pastu. Pārdevējs nosūta Pircējam saiti uz spēkā esošajiem Noteikumiem kopā ar pasūtījuma apstiprinājumu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.
3.5.Apstiprinot Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka norādes par viņa pasūtītajām precēm tiks sniegtas lietuviešu valodā ne vēlāk kā preces piegādes brīdī uz Pircēja norādīto e-pasta adresi. Visa būtiskā informācija par preci un tās īpašībām ir sniegta Pārdevēja preces aprakstā “Ražots Mažeiķos”.
3.6.Katra Pircēja pasūtījums tiek glabāts "Ražots Mažeiķos" un Pārdevēja datu bāzē saskaņā ar to privātuma politikā noteikto kārtību.

4. Pircēja tiesības

4.1.Pircējam ir tiesības iegādāties preces un pasūtīt pakalpojumus "Ražots Mažeiķos" šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.
4.2.Pircējam ir tiesības šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā atteikties no pasūtījuma.
4.3.Pircējam ir tiesības atcelt Līgumu šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.
4.4.Pircējam ir tiesības apmainīt vai atgriezt iegādātās preces Noteikumos noteiktajā kārtībā.
4.5.Pircējam ir citas tiesības, kas noteiktas šajos Noteikumos, Privātuma politikā, "Pagaminta Mažeikiai" lietošanas noteikumos un Lietuvas Republikas tiesību aktos.

5. Pircēja pienākumi

5.1. Lietojot "Ražots Mažeikiao", pircējam ir jāpilda savas saistības, jāievēro šie Noteikumi, Privātuma politika, "Ražots Mažeikiao" lietošanas noteikumi, citi nosacījumi, ko skaidri norāda "Ražots Mažeikiao", un nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus.
5.2.Pircējam ir jāmaksā par pasūtītajām precēm vai pakalpojumiem un tie jāpieņem šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Izvēloties preces izņemt Veikalā, Pircējam tās jāizņem Centrā Noteikumos noteiktajos termiņos.

6. Pārdevēja tiesības

6.1.Pārdevējam un "Pagaminta Mažeikiai" ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma anulēt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs, izvēloties Noteikumu 8.2.1. vai 8.2.2.punktā paredzētos apmaksas veidus, 3 (trīs) darba dienu laikā nesamaksā par preci.
6.2.Pircējam izvēloties Noteikumu 8.2.3.punktā paredzēto apmaksas veidu, Pārdevējam ar "Ražots Mažeiķos" starpniecību ir tiesības sazināties ar Pircēju ar pasūtījumā norādīto rekvizītu, ja rodas neskaidrības par pasūtījumā sniegto informāciju. Šajā gadījumā preču piegādes termiņu sāk skaitīt no sazināšanās ar Pircēju dienas. Pircēja pasūtījums var tikt atcelts bez iepriekšēja brīdinājuma, ja: i) ja Pārdevējs nesazinās ar Pircēju 2 (divu) darba dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas, vai ii) ja Pircējs nesniedz Pārdevējam pieprasīto informāciju Pārdevēja noteiktajā termiņā, vai iii) ja Pircējs nedod Pārdevējam piekrišanu savu personas datu pārbaudei.
6.3.Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem, bez Pircēja atsevišķas piekrišanas, viņa izvēlēto preču pirkumu (konkrēta pārdevēja preces grozā) sadalīt atsevišķos pasūtījumos, ja vien Pircējs nevēlas iegādāties grozā esošās preces, iesniedzot vienu kopīgu pasūtījumu pirms pasūtījumu apstiprināšanas. Šāda bojājuma gadījumā papildu pakalpojumu cena konkrētam pasūtījumam (piem., preču piegāde, piegāde u.c.) tiek attiecīgi sadalīta atsevišķiem pasūtījumiem un tiek aprēķināta katram pasūtījumam atsevišķi, tādējādi tā var atšķirties no konkrētās preces aprakstā norādītās pakalpojumu cenas. Pārdevējam ir citas tiesības, kas nostiprinātas šajos Noteikumos, Privātuma politikā, citos "Pagaminta Mažeikiai" dokumentos un Lietuvas Republikas tiesību aktos.

7. Pārdevēja pienākumi

7.1. Pārdevējs apņemas izpildīt Pircēja pasūtījumus šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā un sazināties ar Pircēju, izmantojot vietni "Ražots Mažeiķos" un nekad nesazināties ar Pircēju pa citiem kanāliem, izņemot gadījumus, kad tas ir tieši paredzēts šajos Noteikumos vai vietnē "Ražots Mažeiķos". Ar šo Pircējs un Pārdevējs nepārprotami apliecina, ka jebkāda saziņa par pasūtījuma izpildi, kas netiek veikta "Pagaminta Mažeikiai" mājaslapā (sistēmā), neuzliek pusēm saistības un nav tām saistoša.
7.2.Pārdevējs apņemas skaidri un saprotami sistēmā "Ražots Mažeiķos" sniegt Pircējam Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.228-7 pantā noteikto informāciju.
7.3.Pārdevējs un "Pagaminta Mažeikiaeus" apņemas ievērot Pircēja privātumu, rīkoties ar Pircēja Personas datiem tikai saskaņā ar Noteikumiem, Privātuma politiku, "Pagaminta Mažeikiaeus" lietošanas noteikumiem un Lietuvas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktos noteikto kārtību.
7.4."Pagaminta Mažeikiai" apņemas informēt Pircēju pirms pasūtījuma veikšanas par pasūtījuma izpildei būtisko "Pagaminta Mažeikiai" funkciju apturēšanu vai izbeigšanu, kā arī Noteikumu 6.2. - 6.3.punktā noteiktajām izmaiņām. Informācijas sniegšana "Pagaminta Mažeikiai" kontā vai "Pagaminta Mažeikiai" e-komercijas vietnē tiek uzskatīta par atbilstošu paziņojumu. Kad Pircēja pasūtījums jau ir pieņemts izpildei, Pircējs tiek informēts par šī pasūtījuma izpildei būtisko "Ražots Mažeiķos" funkciju apturēšanu vai izbeigšanu, izmantojot kādu no Pircēja norādītajām kontaktinformācijām (pa tālruni, SMS īsziņu vai e-pastu).
7.5.Pārdevējs saskaņā ar noteikumos paredzētajiem nosacījumiem apņemas nodrošināt Pircēja pasūtītās preces un pieņemt Pircēja atgrieztās preces.
7.6. Gadījumā, ja Pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ nevar Pircējam piegādāt pasūtītās preces, "Pagaminta Mažeikiai" var viņam piedāvāt līdzīgu vai analogu cita Pārdevēja pārdotu preci, paziņojot viņam par to pa kādu no Pircēja norādītajām kontaktinformācijām (pa tālruni, SMS īsziņu vai e-pastu). Ja Pircējs nepiekrīt, ka konkrēta Pārdevēja prece ir jāaizstāj ar līdzīgu vai analogu cita Pārdevēja pārdotu preci, Pārdevējs, kurš nevar piegādāt Pircēja izvēlēto preci, apņemas 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā atdot Pircējam Pircēja samaksāto naudu, ja tika veikta priekšapmaksa, un visos gadījumos atcelt pasūtījumu.
7.7. Gadījumā, ja Pircējs 3 (trīs) darba dienu laikā no piedāvājuma iesniegšanas ar kādu no "Pagaminta Mažeikiai" e-komercijas vietnē norādītajiem kontaktiem ir apstiprinājis, ka piekrīt preces nomaiņai pret cita Pārdevēja pārdotu preci, sākotnējais Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam naudas līdzekļus, ko Pārdevējam samaksājis par preci, un kompensēt par preci sākotnējo cenu.

7.8. Pārdevējam, nepiekrītot Pircēja prasībām, ir jāsniedz Pircējam detalizēta, motivēta rakstiska atbilde ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Pircēja iesnieguma saņemšanas dienas, izmantojot “Ražots Mažeiķos”, ja vien Lietuvas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktos nav noteikts citādi.
7.9.Pārdevējs apņemas pildīt citus Pārdevējam Lietuvas Republikas Noteikumos un tiesību aktos uzliktos pienākumus.

8. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi

8.1.Preču cenas "Ražots Mažeiķos" ir norādītas eiro, iekļaujot tajā brīdī piemērojamo PVN summu saskaņā ar likumdošanu un citus nodokļus, ja tādi bija piemērojami.
8.2.Pircējs var norēķināties par pasūtītajām precēm vienā no sekojošiem veidiem (izvēle var būt ierobežota, tāpēc pie attiecīgā pasūtījuma tiek norādīts galīgais attiecīgajam pasūtījumam piemērojamo apmaksas veidu saraksts):

8.2.1.izmantojot elektronisko banku;
8.2.2.ar bankas pārskaitījumu;
8.2.3.skaidrā naudā preču piegādes/saņemšanas laikā;

8.3.Kad Pārdevējs saņem samaksu par preci, preču pasūtījums tiek apstiprināts.

8.4.Pircējs, apstiprinot Noteikumus, piekrīt, ka preču iegādes dokumentus - rēķinus, kas ir arī precei piemērojamie garantijas dokumenti, viņam var iesniegt fiziski kopā ar preci vai elektroniski uz Pircēja reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi uzreiz pēc pasūtījuma izpildes. Rēķinā ir norādīti Pārdevēja rekvizīti, izvēlētās preces, to daudzums, piešķirtās atlaides, preču gala cena, ieskaitot visus nodokļus, un citi grāmatvedības uzskaiti regulējošos tiesību aktos obligāti jāapstiprina dati.
8.5.Rēķinus par Pircēja iegādātajām precēm var iemaksāt arī Pircēja kontā "Ražots Mažeiķos". Pēc pasūtījuma iesniegšanas pircējs varēs apskatīt un izdrukāt pasūtījuma lapu - priekšapmaksas rēķinu - Pagaminta Mažeiķos.
8.6. Pēc tam, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu, preces cena var mainīties tikai izņēmuma gadījumos, kad preces cena ir mainījusies tehniskas kļūdas informācijas sistēmās, acīmredzamu (netīšu) kļūdu labošanas vai citu no Pārdevēja neatkarīgu objektīvu un būtisku iemeslu dēļ (šo iemeslus apstiprinošu pierādījumu klātbūtnē). Ja šādā gadījumā Pircējs nepiekrīt preces iegādei par jaunu cenu, Pircējs var anulēt pasūtījumu, 2 (divu) darba dienu laikā par to informējot Pārdevēju caur "Pagaminta Mažeikiaiue" e-komercijas vietnē "Pagaminta Mažeikiaiue" norādītajiem kontaktiem. Pēc pasūtījuma atcelšanas Pircējam šajā punktā noteiktajā kārtībā, Pircējam ir iespēja atgriezt visu Pircējam samaksāto summu. atcelts pasūtījums.
8.7. Iepirkumu grozam var tikt piemērota administrēšanas maksa 2,00 € neatkarīgi no attiecīgā Pārdevēja visu preču kopējās cenas. Apstiprinot Noteikumus, Pircējs piekrīt šajā punktā noteiktajai administrēšanas maksas piemērošanas kārtībai un apņemas to samaksāt Pārdevējam. Atgriežot Pircējam naudu par preci Noteikumos paredzētajos gadījumos, viņam tiek atmaksāta arī administrācijas maksa, ja Pircējs to bija samaksājis.
8.8. Ja Pircējs izvēlas preces no vairākiem dažādiem Pārdevējiem, Pircēja preču grozu var sadalīt atsevišķos preču grozos katram Pārdevējam un veikt atsevišķus pasūtījumus, pamatojoties uz šiem groziem. Šāda bojājuma gadījumā papildu pakalpojumu cena konkrētam pasūtījumam (piem., preču piegāde, piegāde u.c.) tiek attiecīgi sadalīta atsevišķiem pasūtījumiem un līdz ar to var atšķirties no konkrētās preces aprakstā norādītās pakalpojumu cenas.

9. Preču piegāde

9.1.Pasūtot preces, Pircējs var izvēlēties kādu no preču uzrādīšanas veidiem, kas nosaukti konkrētajā Pārdevēja pārdoto preču piedāvājumā.
9.2. Ja Pircējs pasūtījuma veikšanas laikā izvēlas piegādes mājās pakalpojumu:

9.2.1.Pircējs apņemas norādīt precīzu preces piegādes vietu.
9.2.2.Pircējs apņemas pieņemt preci pats. Pieņemot preces, nepieciešams uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu (personas karte, pase vai jauna parauga vadītāja apliecība). Ja Pircējs preces nepieņem pats, kaut arī preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pārdevējam ir tiesības nodot preci citai personai Pircēja norādītajā adresē, un Pircējam nav tiesību izvirzīt Pārdevējam pretenzijas par preces piegādi nepareizai personai.
9.2.3.Preces piegādā Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis.

9.3. Ja Pircējs pasūtījuma veikšanas laikā izvēlas preces izņemt kādā no Lietuvas pasta nodaļas filiālēm:

9.3.1.Pircējs var izņemt preci kādā no Lietuvas pasta nodaļas filiālēm, samaksājot norādīto paku izpirkšanas maksu. Ja pircējs iepriekš minēto maksu nesamaksā, prece tiks atgriezta pārdevējam.
9.3.2.Pasūtītās preces ir jāsaņem ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad kurjers e-pastā vai SMS īsziņā ir informējis Pircēju, ka preci var izņemt.
9.3.3.Preces var izņemt ne tikai pasūtījumā norādītais saņēmējs, bet arī cita persona, kas norādīta pasūtījuma veikšanas brīdī. Izņemot preci, līdzi jābūt un Lietuvas pasta nodaļas darbiniekam jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (personas karte, pase vai jauna parauga autovadītāja apliecība).
9.3.4. Preču izņemšanas pakalpojums Lietuvas pasta nodaļās netiek nodrošināts šādos gadījumos:

9.3.4.1.Ja pasūtīto preču kopējais svars ir lielāks par 20 (divdesmit) kg.
9.3.4.2.Ja no Pārdevēja pasūtīto preču vispārīgie izmēri neļauj nodrošināt šo pakalpojumu.

9.4.Pircējs bez maksas var izņemt preces Centrā Ventos ielā 8A, Mažeiķos. Ja Pircējs, veicot pasūtījumu, izvēlas šādu metodi:

9.4.1.Pasūtītās preces ir jāsaņem ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs e-pastā ir informējis Pircēju, ka preces var saņemt.
9.4.2.Preces var izņemt tikai pasūtījuma veicēja vai pasūtījuma veikšanas brīdī norādītā persona. Izņemot preci, līdzi jābūt un jāuzrāda "Pagaminta Mažeikiai" darbiniekam derīgs personu apliecinošs dokuments (personas karte, pase vai jauna parauga vadītāja apliecība).

9.5.Ja Pircējs, veicot pasūtījumu, izvēlas Preču piegādi Omniva pasta automātā vai LP EXPRESS paku pašapkalpošanās terminālī:

9.5.1.Preces, kuru svars nepārsniedz 30 kg, var izņemt Omniva pasta automātos vai LP EXPRESS pakomātos pašapkalpošanās automātos. Preces, kas ir smagākas par 30 kg, netiek piegādātas uz pasta automātiem un paku pašapkalpošanās termināļiem.
9.5.2.Sūtījums ir jāizņem no Omniva pasta automāta 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs e-pastā ir informējis Pircēju, ka preci var izņemt. Sūtījums ir jāizņem no LP EXPRESS paku pašapkalpošanās termināļa 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad kurjers ir informējis Pircēju, ka preci var izņemt.

9.6.Preces aprakstā norādītie piegādes termiņi ir provizoriski. Pārdevējs piegādā preces Pircējam saskaņā ar preču pasūtījuma apstiprinājumā norādītajiem termiņiem. Preču piegādes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad Pārdevēja noliktavā nepieciešamās preces nav pieejamas, un Pircējs tiek informēts par viņa pasūtīto preču iztrūkumu. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot piegādes noteikumus un citus nosacījumus. Ja Pārdevējs nepiegādā preces pasūtījumā norādītajā termiņā un Puses nevienojas par papildu preču piegādes termiņu, Pircējs var izmantot Noteikumu 11.1.punktā noteiktās tiesības - atteikt preču vai pakalpojumu pirkšanas un pārdošanas līgumu.
9.7.Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai tiek piegādātas ar nokavēšanos trešo, no Pārdevēja nesaistītu un/vai neatkarīgu personu vainas dēļ vai no Pircēja neatkarīgu apstākļu dēļ.

9.8.Preču piegādes laikā Pircējam Pircējam ir jāpārbauda sūtījuma un preces(-u) stāvoklis kopā ar kurjeru, bet fiziskas preču saņemšanas gadījumā Centrā, pie "Pagaminta Mažeikiai" vai viņa pilnvarotā pārstāvja, un jāparaksta sūtījuma nodošanas - pieņemšanas dokuments. Pēc pircēja parakstīšanas sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentā tiek uzskatīts, ka prece ir nodota atbilstošā stāvoklī, bez bojājumiem, kuru pamatā nevar būt rūpnīcas defekts, un preces(-u) komplektācijā nav nekādu neatbilstību (kādas var konstatēt preces ārējās apskates laikā). Pamanot, ka iesniegtās preces iepakojums ir bojāts (saspiests, slapjš vai citādi ārēji bojāts), prece (-es) ir bojāta (-es) un/vai prece (-es) ir neatbilstoša, Pircējam tas ir jāatzīmē preces nodošanā un kurjera klātbūtnē, /Neatbilstību akts. Ja Pircējs šīs darbības neveic, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preces bojājumiem, ja šāda bojājuma rašanās pamats nav rūpnīcas defekts, un par neatbilstībām preces iepakojumā tikai tad, ja šīs neatbilstības var konstatēt preces ārējās apskates laikā.
9.9.Preču nejaušas nozaudēšanas vai sabojāšanas risks pāriet uz Pircēju no brīža, kad prece tiek nodota Pircējam.
9.10.Ja, pamatojoties uz Noteikumu 9.2. - 9.5.punktu, Pircējs preces nesaņem noteiktajā termiņā vai nepiegādā tās Pircējam un Pircējs ir samaksājis par preci un to piegādi, pārstāvji sazinās ar Pircēju par citu preču piegādes laiku un/vai veidu. Ja Pircējs preces joprojām nesaņem vai nepiegādā, preces tiek atgrieztas Pārdevējam, pasūtījums tiek atcelts, un Pircējam tiek atgriezta par preci samaksātā nauda, atskaitot Pārdevējam iekasētās bankas komisijas maksu par bankas pārskaitījumu, preču piegādes maksu, ja tāda ir, un šo noteikumu 8.7.punktā paredzēto administratīvo maksu, ja tāda ir.
9.11. Ja, pamatojoties uz Noteikumu 9.2. - 9.5.punktu, Pircējs preces neizņem noteiktajā termiņā vai nepiegādā tās Pircējam un Pircējs nav samaksājis par preci, šādas preces tiek atgrieztas Pārdevējam, un pasūtījums tiek atcelts.

10. Produkta kvalitātes garantija un derīguma termiņš

10.1.Katras Pārdevēja pārdotās preces "Ražots Mažeiķos" īpašības ir norādītas katrai precei pievienotajā preces aprakstā.
10.2.Preces, ko pārdevējs piedāvā iegādei, ir atbilstošas kvalitātes. Prece atbilst patērētāja pirkuma un pārdošanas līgumam, ja:

10.2.1.prece atbilst Pārdevēja sniegtajam aprakstam un tai ir tādas pašas īpašības kā precei, kuru Pārdevējs sniedza kā piemēru vai modeli, reklamējot šo preci "Ražots Mažeiķos";
10.2.2.prece ir piemērota tam, kam šāda veida preces parasti izmanto;
10.2.3.prece atbilst kvalitātes rādītājiem, kas parasti ir raksturīgi viena veida precēm un ko Pircējs var pamatoti sagaidīt, pamatojoties uz preces raksturu un ražotāja, viņa pārstāvja vai preces pārdevēja publiski paustajiem apgalvojumiem, tai skaitā preces reklāmā un marķējumā, par preces specifiskajām īpašībām.

10.3. Ne Pārdevējs, ne "Ražots Mažeiķos" nav atbildīgi par to, ka Pārdevēja "Ražots Mažeiķos" pārdotās preces izmērs, forma, krāsa vai citi parametri var neatbilst faktiskajam preču izmēram, formai, krāsai vai citiem parametriem Pircēja izmantotā displeja īpašību vai citu no Pārdevēja neatkarīgu tehnisku iemeslu dēļ. Produktu fotoattēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem un ir uzskatāmi par piemēru. Oriģinālo preču krāsas, uzraksti, parametri, izmēri, izmēri, funkcijas un/vai jebkuras citas īpašības to vizuālo īpašību dēļ var izskatīties savādāk nekā patiesībā, tāpēc lūdzam atsaukties uz preču īpašībām, kas norādītas preču aprakstos. Pircējam ieteicams iepazīties ar preces aprakstu.
10.4.Pārdevējs sniedz uz noteiktu laiku derīgu kvalitātes garantiju dažāda veida precēm, kuras konkrētais termiņš un citi nosacījumi ir norādīti šādu preču aprakstos vai kopā ar preces pavadzīmi, kas atbilst garantijas lapai.
10.5.Pārdevēja sniegtā kvalitātes garantija neierobežo un neierobežo patērētāju tiesības, kas noteiktas tiesību aktos pēc neatbilstošas kvalitātes preces vai pakalpojuma iegādes.
10.6. Pārdevējs nesniedz precēm garantijas apkopes pakalpojumus (izņemot vienkāršas preces funkcionēšanas pārbaudes, kurām nav nepieciešamas īpašas zināšanas):

10.6.1.ja garantijas servisa centrs(-i) atrodas ārpus Lietuvas Republikas, Pārdevējs organizē Preču nosūtīšanu uz šo(-iem) centru(-iem);
10.6.2.ja garantijas servisa centrs(-i) atrodas Lietuvas Republikā, Pircējs tiek novirzīts uz šādu(-iem) centru(-iem).

10.7.Garantija neattiecas uz informāciju, kas ietverta informācijas nesējos. Datu zaudēšanas vai atkopšanas izmaksas netiek segtas.
10.8.Gadījumos, kad, pamatojoties uz tiesību aktiem, konkrētām precēm ir noteikts konkrēts derīguma termiņš, Pārdevējs apņemas šādas preces pārdot Pircējam tā, lai viņam tiktu dota reāla iespēja šādas preces izmantot līdz derīguma termiņa beigām.

11. Tiesības atteikties no pirkuma-pārdošanas līguma, preču atgriešanas un apmaiņas

11.1. Tiesības atkāpties no pirkuma līguma:

11.1.1.Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atkāpties no preču pirkuma līguma, nenorādot iemeslu, paziņojot par to Pārdevējam vai "Pagaminta Mažeikiaioe", kas informē Pārdevēju par Pircēja lēmumu atkāpties no līguma. Pircējs nevar izmantot šīs tiesības pēc kāda no Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.22810. panta 2. daļā uzskaitītajiem līgumiem.
11.1.2.Pircējs informē "Pagaminta Mažeikiai" par pirkuma līguma atcelšanu vienā no šādiem veidiem: aizpildot līguma atteikuma veidlapas paraugu vai iesniedzot skaidru paziņojumu, kurā norādīts viņa lēmums par līguma atcelšanu. Paziņojums par līguma atcelšanu tiek nosūtīts pa e-pastu. pa pastu mazeikiutvic@gmail.com. Pēc Pircēja paziņojuma saņemšanas Pagaminta Mažeikiaiose nekavējoties nosūta apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu un informē Pārdevēju.
11.1.3. 14 (četrpadsmit) dienu termiņš, ko paredz tiesības atkāpties no pirkuma līguma, tiek aprēķināts šādi: a. kad tiek noslēgts pirkuma-pārdošanas līgums, - no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pasūtīto preci; b. ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairāk nekā vienu preci no dažādiem Pārdevējiem un preces tiek piegādātas atsevišķi, - no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem preci no attiecīgā Pārdevēja; c. ja preces tiek piegādātas dažādās partijās vai daļās, - no dienas, kurā Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pēdējo partiju vai daļu; d. ja tiek noslēgts līgums par regulāru preču piegādi noteiktā termiņā, - no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pirmo preci.
11.1.4.Ja Pircējs ir atteicies no pirkuma-pārdošanas līguma pirms preces viņam piegādātas, Pircējam par to jāinformē pa "Ražots Mažeiķos" mājaslapā norādītajiem kontaktiem. Pircēja atteikums tiek noformēts kā pasūtījuma noraidīšana un par to tiek informēts Pārdevējs.
11.1.5.Ja Pircējs ir atteicies no pirkuma-pārdošanas līguma pēc tam, kad prece jau ir piegādāta vai viņš to ir paņēmis, tiek piemēroti Noteikumu 11.6.punktā paredzētie noteikumi.

11.2. Pārdevējs piemēro papildu naudas atdošanas garantiju

11.2.1.Pēc 14 (četrpadsmit), bet pirms 30 (trīsdesmit) dienām no preces piegādes vai saņemšanas dienas, Pircējam ir tiesības izmantot papildu naudas atdošanas garantiju, ko Pircējam sniedz Pārdevējs "Ražots Mažeiķos", ja visas atgriežamās preces ir ar autentiskām etiķetēm, aizsargmaisiem un oriģinālo iepakojumu, preces nav bojātas, tās nav vienreizējās lietošanas iepakojumā. Pircējam, kurš piedalās atsevišķās lojalitātes programmās, kas nodrošina izdevīgākus nosacījumus papildu naudas atdošanas garantijai, tiks piemēroti šādu lojalitātes programmu noteikumi. Pārdevējam ir tiesības konkrētās preces aprakstā “Ražots Mažeiķos” norādīt papildu naudas atdošanas garantijas periodu. Visos gadījumos papildu naudas atdošanas garantija (ja to piemēro Pārdevējs attiecībā uz konkrētu preci) tiks ieviesta mutatis mutandis saskaņā ar Noteikumu 11.2.2-11.2.7. klauzulas noteikumi.
11.2.2.Pircējam ir jāpaziņo par nodomu izmantot šo garantiju (ja attiecināms) Pārdevēja noteiktajā šīs garantijas termiņā, kas tiek skaitīts no preces nodošanas Pircējam dienas. Ziņa tiek nosūtīta pa e-pastu. pa pastu mazeikiutvic@gmail.com, ziņojumā jānorāda atgrieztās preces.
11.2.3.Ja brīdinājums tiek sniegts 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces nodošanas Pircējam dienas, piemērojami Noteikumu 11.1.punkta nosacījumi.

11.2.4. Ja paziņojums tiek veikts pēc 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu perioda, bet ne vēlāk kā Pārdevēja noteiktās papildu naudas atdošanas garantijas spēkā esamības laikā no preces nodošanas Pircējam dienas (ja Pārdevējs piemēro papildu naudas atdošanas garantiju), Pircējs uzņemas visas ar preces atgriešanu saistītās izmaksas un riskus. Prece visos gadījumos ir jāatgriež Pārdevējam "Pagaminta Mažeikiai" pirms šāda garantijas termiņa beigām, skaitot no preces piegādes vai saņemšanas dienas.
11.2.5.Pircējam ir tiesības atgriezt preces, nosūtot tās uz "Pagaminta Mažeikiai" e-komercijas mājaslapā norādītajām adresēm vai atnesot uz Centru vai nododot Preces tieši Pārdevējam.
11.2.6. Pārdevēja piemēroto papildu naudas atdošanas garantiju nevar izmantot, ja tiek pasūtītas šādas preces:

11.2.6.1.“Ražots Mažeiķos” dāvanu čeki;
11.2.6.2.iepakotas preces, kuras pēc piegādes ir izpakotas un nav piemērotas atgriešanai veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ;
11.2.6.3.bērnu apģērbi;
11.2.6.4.rotaļlietas, bērnu rotaļlietas, mazuļu kopšanas līdzekļi;
11.2.6.5.preces, kas ražotas pēc Pircēja individuālā pasūtījuma vai acīmredzami pielāgotas viņam, vai kuras to rakstura dēļ nevar tikt atdotas Pircējam to komercīpašumu nozaudēšanas (zaudēšanas) dēļ, ātri bojājas vai beidzas derīguma termiņš;
11.2.6.6.N-18 sortimenta preces;
11.2.6.7.Apavi;
11.2.6.8.Apģērbs.

11.2.7.Preču un naudas atgriešanas kārtība paredzēta Noteikumu 11.6.punktā.

11.3.Piemērotas kvalitātes preču apmaiņas un atgriešanas noteikumi

11.3.1.Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces nodošanas dienas aizstāt iegādāto preci pret līdzīgām, dažādu izmēru, formas, krāsas, modeļa vai komplektācijas precēm. Ja, mainot preces, rodas cenu starpība, Pircējam ir jānorēķinās ar Pārdevēju pēc pārrēķinātajām cenām. Pircēja paziņojums par vēlmi izmantot šajā Noteikumu punktā paredzētās tiesības ar norādītajām atgriežamajām precēm tiek nosūtīts pa e-pastu. pa pastu mazeikiutvic@gmail.com.
11.3.2.Ja Pircējam nepatīk iegādātās preces forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija, preces tiek apmainītas un atgrieztas saskaņā ar Lietuvas Republikas valdības 2014.g. 22. jūlijs ar lēmumu Nr. 738 apstiprinātajiem "Mazumtirdzniecības noteikumiem". Noteikumu 11.3.1.punktā paredzētajā termiņā Pircējam ir tiesības apmainīt un atgriezt visas preces, kas nav iekļautas šajā sarakstā:

11.3.2.1.tabaka un tabakas izstrādājumi;
11.3.2.2.parfimērija, kosmētika un tualetes līdzekļi;
11.3.2.3.fotografēšanas un kinematogrāfijas preces;
11.3.2.4.iespiestas grāmatas, reprodukcijas un citi poligrāfijas nozares izstrādājumi;
11.3.2.5.audumi;
11.3.2.6.adīta vīriešu, zēnu, sieviešu vai meiteņu apakšveļa;
11.3.2.7.zīdaiņu apģērbi;
11.3.2.8.zeķbikses, zeķes, zeķes un citus līdzīgus izstrādājumus;
11.3.2.9.šūti vīriešu, zēnu, sieviešu vai meiteņu apakškrekli, naktskrekli, pidžamas un tamlīdzīgi izstrādājumi;
11.3.2.10.krūšturi, jostas, korsetes un līdzīgi izstrādājumi;
11.3.2.11.pulksteņi;
11.3.2.12.mūzikas instrumenti;
11.3.2.13.mēbeles, gultas piederumi, lampas;
11.3.2.14.rotaļlietas, spēles, izņemot sporta un makšķerēšanas piederumus;
11.3.2.15.mākslas darbi, kolekcionējamie priekšmeti un senlietas;
11.3.2.16.svērtas un izmērītas preces, kuras pēc lietotāja pieprasījuma tika speciāli sagatavotas, grieztas, grieztas un tamlīdzīgi.

11.3.3.Pēc preču saņemšanas Pārdevējs apņemas tās aizstāt ar tādām pašām precēm tikai Pircēja norādītajā formā, izmērā, krāsā, modelī vai komplektācijā. Ja Pārdevējam nav aizvietošanai piemērotas preces, viņš atgriež Pircējam par preci samaksāto naudu. Nauda tiek atgriezta Pircējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu par vēlmi izmantot šīs tiesības, un, ja Pircēja Prece netiek atgriezta Pārdevējam, šajā punktā paredzētais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad Prece tiek atgriezta Pārdevējam.
11.3.4.Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atgriezta Pircēja bankas kontā, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs vienojas citādi.
11.3.5.Preču un naudas atgriešanas kārtība paredzēta Noteikumu 11.6.punktā.

11.4.Nepiemērotas kvalitātes preču apmaiņas un atgriešanas noteikumi

11.4.1.Pārdotās preces defekti tiek novērsti, nekvalitatīvas preces tiek apmainītas, atgrieztas Noteikumos noteiktajā kārtībā un ievērojot Lietuvas Republikas tiesību aktu prasības.

11.4.2. Ja Pircējs iegādājās neatbilstošas kvalitātes preci un to atzīmējis preces nodošanas - pieņemšanas dokumentā (ja nav norādīts, tad piemērojami Noteikumu 11.3.punkta nosacījumi) vai preces neatbilstoša kvalitāte izpaužas ar ražošanas defektu, kas bija preces iegādes brīdī, vai arī pēc ražotāja norādītā preci pircējs var atgriezt preci, un pēc savas izvēles, pēc viņa pieprasījuma Pircējs var atgriezt preci:

11.4.2.1.pārdevējam bez maksas saprātīgā termiņā novērst preces defektus, ja defektus iespējams novērst;
11.4.2.2.attiecīgi samazināt pirkuma cenu;
11.4.2.3.preces nomaiņai pret analogu atbilstošas kvalitātes preci, izņemot gadījumus, ja defekti ir maznozīmīgi vai radušies Pircēja vainas dēļ;
11.4.2.4.atgriezt samaksāto cenu un atteikt pirkuma-pārdošanas līgumu, ja neatbilstošas kvalitātes preču pārdošana ir būtisks pasūtījuma pārkāpums.

11.4.3.Pircējs var izvēlēties tikai vienu no Noteikumu 11.4.2.punktā paredzētajām tiesību aizsardzības metodēm. Pircējam sava izvēle ir jāpaziņo, atgriežot preci Pārdevējam. Ja pēc tam, kad Pircējs ir izvēlējies 11.4.2. punktā paredzēto metodi, Pārdevējam nav iespējas to ieviest, Pārdevējs piedāvā alternatīvu 11.4.2. punktā paredzēto metodi. Pircējam nav tiesību mainīt izvēlēto aizsardzības līdzekli. Pircējam nav tiesību lauzt pirkuma līgumu, ja preces defekts ir neliels.
11.4.4. Lai pircējs varētu atgriezt preci, ir jāievēro šādi nosacījumi:

11.4.4.1.paziņot par to Pārdevējam pa rēķinā norādīto kontaktpersonu vai "Ražots Mažeiķos" e-pastu. pa pastu uz mazeikiutvic@gmail.com, atgriežamā prece jānorāda ziņojumā;
11.4.4.2.iesniedz preces iegādes dokumentu, garantiju apliecinošu dokumentu (ja tāds izsniegts);
11.4.4.3. iesniegt brīvas formas pieprasījumu un iesniegt to Pārdevējam vai "Gamaminta Mažeikiai"

11.4.5.Pircējs var izmantot tiesības atgriezt neatbilstošas kvalitātes preci preces iegādes dokumentā noteiktajā tās kvalitātes garantijas termiņā, ko norāda Pārdevējs, no kura Pircējs iegādājās preci.
11.4.6.Pircējam ir jāsedz preces piegādes izmaksas un preces atgriešanas izdevumi, un Pārdevējam, pārliecinoties, ka prece tika atgriezta neatbilstošas kvalitātes dēļ, ir jāatgriež Pircējam viņam radušās piegādes un atgriešanas izmaksas, izņemot Noteikumos paredzētos izņēmumus. Uz preču atgriešanu attiecas Noteikumu 11.6.punkts.
11.4.7.Nauda tiek atgriezta Pircējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs saņēmis Pircēja paziņojumu par neatbilstošas kvalitātes preci, un, ja Pircējs preci neatgriež Pārdevējam, šajā punktā paredzētais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad Prece tiek atgriezta Pārdevējam. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atgriezta Pircēja bankas kontā, ja vien Pircējs un Pārdevējs nevienojas citādi.
11.4.8.Nauda netiks atmaksāta par tām precēm, kuras ir bojātas tīši vai neuzmanības dēļ (ietekmējušas ķīmiskas vielas, ūdens, atklāta uguns, augsta temperatūra, asi priekšmeti u.c.), vai ja ir pārkāpti preces lietošanas vai uzglabāšanas noteikumi, vai prece ir izmantota neatbilstoši vai neatbilstoši paredzētajam mērķim.
11.4.9.Atsevišķi noteikumi neatbilstošas kvalitātes preču atgriešanai no Pārdevēja puses var būt paredzēti tiem pievienotajos garantijas dokumentos. Šādi Pārdevēja piemērotie atgriešanas noteikumi tiek piemēroti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem Noteikumiem. Jebkādu pretrunu gadījumā starp šiem Noteikumiem un attiecīgā Pārdevēja piemērojamajiem noteikumiem, šie Noteikumi ir noteicošie.

11.5. Preču maiņa un atgriešana pēc nepareizas preces piegādes

11.5.1.Ja Pircējam tika piegādāta nepareiza prece, Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā par to jāinformē uz "Ražots Mažeiķos" e-pastu. pa pastu mazeikiutvic@gmail.com vai zvanot uz tālruņa numuru +370 443 67177. Saņemot informāciju par nepareizu piegādāto preci, "Ražots Mažeiķos" par to informē Pārdevēju, kurš apņemas paņemt šādas preces un par saviem līdzekļiem aizstāt tās ar piemērotām precēm. Gadījumā, ja Pārdevējam nav pasūtītās preces, viņš atgriež Pircējam par preci(-ēm) samaksāto naudu. Nauda tiek atgriezta Pircējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu par atteikšanos no līguma, un, ja Pircēja Prece netiek atgriezta Pārdevējam, šajā punktā paredzētais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad Prece tiek atgriezta Pārdevējam.
11.5.2.Preču un naudas atgriešanas kārtība paredzēta Noteikumu 11.6.punktā.

11.6. Preču un naudas atgriešanas kārtība

11.6.1. Attiecībā uz no Pārdevējiem iegādāto preču atgriešanu Pircējam ir tiesības vērsties tieši pie konkrētā Pārdevēja, no kura preces tika iegādātas, vai pie "Ražots Mažeiķos".
11.6.2.Preču atgriešanas tiesības Pircējs var izmantot tikai tad, ja nav nokavēts preču atgriešanas termiņš. Atgriežot preces, Noteikumu 11.1. -11.3. punktos noteiktajos gadījumos tiek piemērotas papildu prasības: prece nav bojāta vai nav būtiski mainījusi savu izskatu, kā arī nav lietota - visām atgrieztajām precēm jābūt ar autentiskām etiķetēm, aizsargmaisiem un oriģinālo iepakojumu.
11.6.3. Visas dāvanas, kas tika pasniegtas kopā ar iegādāto preci, ir jāatgriež vienlaikus, izņemot gadījumus, kad iegādātā prece tiek atgriezta tās kvalitātes trūkumu dēļ, un kopā ar to pasniegtās dāvanas to rakstura dēļ ir izlietotas laika posmā no preces iegādes līdz dienai, kad šīs preces defekti atklājušies vai beidzies šo dāvanu lietošanas termiņš.
11.6.4.Atgriežot preci, Pircējam jānorāda sūtītāja adrese un pareizi jāiepako preces, lai tās sūtīšanas laikā netiktu bojātas. Pārdevējam, no kura Pircējs iegādājās preces, ir tiesības neatmaksāt naudu par precēm, kuras tiek atgrieztas ar trūkumiem. Pārdevējs nav atbildīgs par sūtījumiem, ko Pircējs ir nosūtījis neatbilstošā iepakojumā, ar nepareizu adresi, kā arī par sūtījumu nozaudēšanu vai bojājumu atgriešanas laikā Pārdevējam.
11.6.5.Ja Pircējs ir iegādājies preču komplektu Pigu.lt, viņam ir jāatgriež viss preču komplekts Pārdevējam, tas ir, Pircējs var izmantot preces atgriešanai paredzētās tiesības tikai attiecībā uz visām komplektā esošajām precēm. Gadījumā, ja vismaz viena no komplektā esošajām precēm neatbilst Noteikumu 11.6.2. punktā noteiktajām prasībām, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atgriezto visu preču komplektu.
11.6.6.Pēc Noteikumu 11.1.-11.5.punktos paredzēto tiesību izmantošanas pircējam ir jāizpilda Noteikumos paredzētās prasības preču atgriešanai un jāievēro tajos paredzētā kārtība.
11.6.7.Pircējs var atgriezt Preces, nogādājot tās Centrā pēc adreses Ventos iela 8A, Mažeiķi, ar kurjeru vai tieši Pārdevējam. Preces ir jāatgriež Pārdevējam adresē, kas norādīta Pārdevēja Pircējam norādītajā rēķinā vai ar kurjera starpniecību, kurš savukārt piegādā atgriezto preci Pārdevējam. Smago preču piegādes kārtību un nosacījumus (lai novērtētu preču kvalitāti, mainītu, labotu vai atgrieztu) Pārdevējam Pircējs un Pārdevējs vienojas atsevišķi caur "Pagaminta Mažeikiai" pa tālruni vai e-pastu. pa pastu uz mazeikiutvic@gmail.com vai arī Pircējs tās piegādā tieši Pārdevējam.
11.6.8. Ja Pircējs ir izmantojis Noteikumu 11.1., 11.3.-11.5.punktā noteiktās tiesības, nauda viņam tiek atgriezta 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Pircēja paziņojuma nosūtīšanas Pārdevējam, un, ja Pircējs preci neatgriež Pārdevējam, šajā punktā paredzētais preču atgriešanas Pārdevējam termiņš tiek skaitīts no Pārdevēja atgriešanas dienas. Ja Pircējs ir izmantojis papildu naudas atdošanas garantiju, viņam tiek piemērots naudas atmaksas termiņš 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, skaitot no preces atgriešanas Pārdevējam dienas.
11.6.9.Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atgriezta Pircēja bankas kontā, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs vienojas citādi.
11.6.10.Pēc Noteikumu 11.1.-11.3.punktos noteikto tiesību izmantošanas Pircējam tiek atgriezta: preces cena, administratīvā maksa, ja tā tika piemērota. Piegādes izmaksas nav atmaksājamas. Pēc Noteikumu 11.4.-11.5.punktos nostiprināto tiesību izmantošanas Pircējam tiek atgriezta: preces cena, administratīvā maksa, ja tā tika piemērota, preces piegādes izmaksas, Preces atgriešanas izmaksas.
11.6.11.Ja Pircējs izvēlējās citu preču piegādes veidu, nevis Pārdevēja piedāvāto lētāko veidu, kas tiek publicēts, Pircēja izvēlētā cita preču piegādes veida izmaksas, kas pārsniedz šī veida izmaksas, netiek atmaksātas.
11.6.12.Pārdevējam ir tiesības neatgriezt lietotājam samaksātās summas, kamēr preces nav nodotas "Pagaminta Mažeikiai" un Pārdevējs nav pārbaudījis to atbilstību Noteikumu 11.6.2.punktam.

12. Atbildība

12.1.Pircējs ir atbildīgs par nelikumīgām darbībām, kas veiktas, izmantojot "Ražots Mažeiķos".
12.2.Reģistrēts Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu uzglabāšanu un/vai nodošanu trešajām personām. Ja "Pagaminta Mažeikiai" sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas ir pieslēgusies "Pagaminta Mažeikiai", izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, Pārdevējs uzskata šo personu par Pircēju.
12.3.Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, ja zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neievērojot Pārdevēja ieteikumus un savus pienākumus, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, Privātuma politiku, www.visit.mazeikiai.lt lietošanas noteikumiem, lai gan viņam šāda iespēja tika dota.
12.4.Ja "Pagaminta Mažeikiai" nodrošina saites uz citu trešo personu mājaslapām, tad "Pagaminta Mažeikiai" negarantē, ka informācija, kuru var apskatīt, noklikšķinot uz šīm saitēm, ir pareiza, pilnīga vai precīza. Trešās puses ir atbildīgas par trešo personu sniegtās informācijas saturu, pareizību, pilnīgumu un precizitāti. "Ražots Mažeiķos" nav pienākuma pārbaudīt pārraidīto vai uzglabāto ārējo informāciju vai konstatēt pretlikumīgas darbības.
12.5. "Ražots Mažeiķos" neatbild par Pircēja un Pārdevēja, kura preces vai pakalpojumus Pircējs pasūta, izmantojot "Ražots Mažeiķos", savstarpējo saistību pareizu izpildi.

13. "Ražots Mažeiķos" mārketinga instrumenti

13.1.Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var iniciēt dažādas akcijas vai spēles "Pagaminta Mažeikiai".
13.2 "Ražots Mažeiķos" ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa brīdinājuma, mainīt akciju vai spēļu nosacījumus, kā arī tos atcelt.

14. Informācijas apmaiņa

14.1.Visa saziņa, kas saistīta ar preču iegādi, izmantojot "Pagaminta Mažeikiaeus", neatkarīgi no preču Pārdevēja, tiek veikta caur "Pagaminta Mažeikiaeus", "Pagaminta Mažeikiaeus" e-komercijas vietnē norādītajiem kontaktiem. Gadījumā, ja Pircējs un Pārdevējs veic saziņu saistībā ar precēm citos veidos, nevis caur abiem.