Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

Kviečiame teikti pastabas 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos projektui

Parengtas Mažeikių miesto 2023–2029 metų vietos plėtros strategijos projektas

Mažeikių miesto vietos veiklos grupė parengė 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos projektą, kurio pagrindinis tikslas – didinti gyventojų socialinę gerovę per socialinių integracijos paslaugų plėtrą bei socialinės atskirties problemų sprendimą, skatinti socialinio verslo kūrimąsi ir plėtrą pasitelkiant bendruomenės, verslo ir vietos valdžios ryšius.

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas finansuojamas pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2022 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2022) 5742, 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 konkretų uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą“ ir 4.9 konkretų uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą“.

Atsižvelgiant į esamas problemas Mažeikių mieste bei siekiant paskatinti jų sprendimą, Mažeikių miesto VVG parengė vietos plėtros strategiją, į kurios rengimą aktyviai įsitraukė ir miesto bendruomenė, nevyriausybinės organizacijos, įmonės, kitos institucijos. Strategijoje svarstytos ir įtrauktos veiklos, skirtos spręsti socialinės atskirties mažinimo problemas, plėtoti socialinės integracijos paslaugas, didinti užimtumą bei verslumą, plėsti ir stiprinti bendradarbiavimo ryšius, kurti komunikacijos sklaidos kanalus. Strategijos tikslai, uždaviniai, veiksmai buvo suformuoti ir priimti bendru sutarimu, pasirenkant aktualiausias miestui veiklas.

Mažeikių miesto vietos veiklos grupės 2023–2029 m. vietos plėtros strategijoje yra suformuluotas vienas tikslas ir trys uždaviniai:

TIKSLAS. Gyvenimo kokybės gerinimas per socialinės integracijos paslaugas, socialinės infrastruktūros plėtojimą bei socialiai verslių sprendimų vystymą visuomenės problemoms spręsti. Tikslu siekiama – per socialinės integracijos paslaugų plėtojimą, neformalias iniciatyvas (sveikatingumo, sporto, kultūros, edukacijas), neformalųjį ugdymą – mažinti socialinę riziką patiriančių asmenų stigmatizaciją, didinti jų socialinius, asmeninius, psichologinius gebėjimus ir motyvaciją, sudaryti sąlygas senyvo amžiaus asmenims gyventi kokybišką ir komfortišką gyvenimą. Daug dėmesio bus skiriama jaunimo problemoms spręsti, jaunimo integracijai, jaunimo aplinkos infrastruktūrai modernizuoti, jų psichologinei sveikatai, socialiniams įgūdžiams bei kūrybiškumui ugdyti, socialinei įtraukčiai, savanorystei propaguoti, veikloms viešinti. Strategijos įgyvendinimo metu planuojama įkurti dienos centrą senyvo amžiaus asmenims, gerinant socializacijos kokybę įsigyti transporto priemones, pritaikytas neįgaliesiems, šeimoms turinčioms ribotas galimybes ir patiriančioms sunkumus, pritaikyti šeimos krizių centrą šeimai artimos aplinkos standartui, sukurti ir modernizuoti reikiamą infrastruktūrą jaunimo poreikiams. Vietos plėtros strategija taip pat siekiama kurti ir plėtoti socialinio verslo iniciatyvas, tiek paties verslo kūrimo ir vystymo, tiek remiant įvairias veiklos iniciatyvas, kurios skatina socialinį verslumą, ugdo įgūdžius ir motyvuoja imtis tokio verslo.

UŽDAVINIAI. 1. Taikyti ir įgyvendinti integruotas priemones bei paslaugas, skatinant socialinį aktyvumą, įtrauktį bei atliepiant įvairių socialinių grupių poreikiams. 2. Plėtoti ir modernizuoti socialinių, bendruomeninių paslaugų infrastruktūrą socialinę riziką patiriantiems, socialiai pažeidžiamiems asmenims. 3. Skatinti verslumą ir socialinių verslų, iniciatyvų kūrimąsi siekiant didinti socialinės atskirties problemų sprendimo efektyvumą.

Tikime, kad sėkmingai įgyvendinta Mažeikių miesto 2023–2029 m. vietos plėtros strategija sutelks vietos bendruomenes, verslą ir valdžios atstovus bendriems tikslams, siekiant Mažeikių miesto gerovės. 

Mažeikių miesto gyventojai ir kiti suinteresuoti asmenys kviečiami teikti pasiūlymus dėl parengto vietos plėtros strategijos projekto iki birželio 22 d. el. paštu l.teiserskiene@eip.lt.

Su parengtu vietos plėtros strategijos projektu galima susipažinti Mažeikių miesto vietos veiklos grupės interneto svetainėje www.mazeikiuvvg.lt.

 

Informuojame, kad nuo 2023 m. birželio 12 d. iki 2023 m. birželio 22 d. vyksta viešas vietos plėtros strategijos aptarimas. Vietos gyventojai ir organizacijos pastabas dėl vietos plėtros strategijos projekto gali teikti el. paštu l.teiserskiene@eip.lt

Kviečiame susipažinti su pateiktu dokumentu ir teikti pastabas.

Strategijos nuoroda

 

Atsiliepimai

Komentuoti