Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

Mokymų ciklas besiruošiantiems projektus rašyti ir juos įgyvendinti

Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras įgyvendino projektą pagal Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategijos priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ (LEADER-19.2-SAVA-3) Nr. MAŽE-LEADER-1C-M-28-1-2020/42VS-PV-20-1-09664-PR001 „Mokymų ciklas besiruošiantiems projektus rašyti ir juos įgyvendinti“. Pagrindinis projekto tikslas buvo plačiau supažindinti  kaimo vietovėje veikiančius asmenis su projektų rašymo, teikimo, administravimo subtilybėmis, tuo pačiu, paskatinti aktyviai teikti paraiškas daliniam finansavimui gauti iš įvairių, tiek vietos, tiek Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Paskatinti aktyviau naudotis interneto suteikiamomis galimybėmis, supažindinti su aktualiais rinkodaros įrankiais, buhalterinės apskaitos bei viešųjų pirkimų naujovėmis. Projekto dalyviai buvo juridinių asmenų, NVO registruotų Šiaurės vakarų VVG teritorijoje arba Mažeikių savivaldybėje ir vykdančių veiklą Šiaurės vakarų teritorijoje, Savivaldybės administracijos įstaigų ar įmonių, teikiančių viešąsias paslaugas, ir kitų biudžetinių įstaigų, vykdančios veiklą Šiaurės vakarų Lietuvos VVG teritorijoje, vadovai ir darbuotojai. Projektu siekiama ugdyti vietos gyventojų gebėjimą vertinti esamą padėtį, kartu spręsti vietos problemas, inicijuoti kaimo plėtros pokyčius, aktyvinti savo ekonominę veiklą, taip siekiant gyvenimo kokybės gerinimo įgyvendinant vietos plėtros strategiją, taip įgyvendinama pagrindinę vietos plėtros strategijos misiją – skatinti ekonominę, socialinę plėtrą VVG teritorijoje, remiant verslo kūrimą ir plėtrą, didinant užimtumą, mažinant bedarbystę, socialinę atskirtį.

Mokymai finansuojami iš Nacionalinės mokėjimo agentūros pagal Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės  Vietos plėtros strategijos  priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas". Bendra projekto vertė  9 705,00 Eur dydžio parama, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 8 249,25 Eur, t. y. 85 proc. paramos sumos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 1 455,75 Eur , t. y. 15 proc. paramos sumos ir taikomas 100,00 proc. paramos intensyvumas.
 Mokymų temos:

1. Kaip gerą idėja paversti projektu? Dalyviams buvo duoti praktiniai patarimai apie galimus finansavimo šaltinius, kaip įsigilinti į finansavimo kvietimuose nurodytus bendrus reikalavimus, projektą logiškai pagrįsti, kas yra fiziniai rodikliai ir kokios gali būti biudžeto kategorijos bei kiti reikalavimai.

2.Komandos svarba projektinėje veikloje. Dalyviai  suprato projekto vadybos esmę, sudedamąsias dalis, eigą; išmoko tinkamai sudaryti vykdytojų komandą; gali planuoti projekto eigą naudojantis logika, stebėti, kontroliuoti ir vertinti projekto eigą; praktiškai išbandė paprastų projektų vykdymo eigą.

3. Gavau finansavimą  projektui. Kas toliau? Praktinių mokymų metu dalyviai sužinojo su kokiomis problemomis galima susidurti projekto įgyvendinimo metu: teisinis reguliavimas, viešieji pirkimai,    forse majore situacijos ir jų įtaka projekto rezultatams, kaip teisingai pasirinkti draudimo bendrovę ir tinkamai apdrausti įrangą, bei kiti aktualūs klausimai, iškylantys projektui administratoriui.

4. Paramos, subsidijų, dotacijų apskaita ir apmokestinimas. Mokymai buvo skirti įmonių vadovams ir buhalteriams, kurių metu aiškinosi koks yra reguliavimas  sudėtingas ir tikėtina, kad įmonės susidurs su problemomis dėl paramos, subsidijų ir dotacijų tinkamo apskaitymo ir apmokestinimo. Mokėsi, kaip nepadaryti kritinių apskaitos ir apmokestinimo klaidų.

5. Rinkodara mažomis lėšomis. Dalyviai susipažino su mažai arba visiškai nieko nekainuojančiais rinkodaros įrankiais, įskaitant socialinius tinklus bei kitas priemones.

6. Kas yra SEO ir kodėl jis toks svarbus. Mokymų dalyviai iš arčiau susipažino su SEO ir gavo pagrindinių internetinių svetainių optimizavimo žinių bei praktinių įgūdžių, tokių kaip padaryti, kad įstaigos tinklalapį, renginius ar paslaugas rodytų Google pirmiausia, kaip padėti potencialiems klientams rasti įmonę internete ir t.t..

Visus mokymus vedė patyrę lektoriai. Mokymai vyko Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centre, Ventos g. 8A, Mažeikiuose. Dėkojame už aktyvų dalyvavimą ir tikimės, kad  gautos žinios paskatins drąsiau rašyti projektus, sėkmingiau juos įgyvendinti.