Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

Apmācību cikls tiem, kas gatavojas rakstīt projektus un tos īstenot

Mažeiķu tūrisma un biznesa informācijas centrs projektu īstenoja saskaņā ar Ziemeļrietumu Lietuvas vietējās darbības grupas vietējās attīstības stratēģijas pasākumu "Vietējo projektu iesniedzēju un izpildītāju apmācība, prasmju apguve (kad apmācības saistītas ar VPS pasākumiem)" (LEADER-19.2-SAVA-3) Nr. MAŽE-LEADER-1C-M-28-1-2020/42VS-PV-20-1-09664-PR001 "Apmācību cikls tiem, kas gatavojas rakstīt un īstenot projektus". Projekta galvenais mērķis bija iepazīstināt laukos strādājošos ar projektu rakstīšanas, piegādes un administrēšanas smalkumiem un vienlaikus rosināt aktīvu pieteikumu iesniegšanu daļēja finansējuma saņemšanai no dažādiem vietējiem un Eiropas Savienības struktūrfondiem. Veicināt aktīvāk izmantot interneta sniegtās iespējas, ieviest atbilstošus mārketinga rīkus, grāmatvedības un publisko iepirkumu inovācijas. Projekta dalībnieki bija juridisko personu vadītāji un darbinieki, Ziemeļrietumu VRG teritorijā vai Mažeiķu pašvaldībā reģistrēto NVO, kas darbojas Ziemeļrietumu teritorijā, pašvaldības administrācijas iestādes vai uzņēmumi, kas sniedz sabiedriskos pakalpojumus, un citas budžeta iestādes, kas darbojas Ziemeļrietumu Lietuvas VRG teritorijā. Projekta mērķis ir attīstīt vietējo iedzīvotāju spēju izvērtēt esošo situāciju, vienlaikus risināt vietējās problēmas, rosināt pārmaiņas lauku attīstībā, aktivizēt savu saimniecisko darbību, tādējādi cenšoties uzlabot dzīves kvalitāti, īstenojot vietējās attīstības stratēģiju, tādējādi īstenojot vietējās attīstības stratēģijas galveno misiju – veicināt ekonomisko un sociālo attīstību VRG teritorijā, atbalstot uzņēmumu izveidi un attīstību, palielinot nodarbinātību, mazinot bezdarbu.

Apmācības finansē Nacionālā maksājumu aģentūra saskaņā ar Ziemeļrietumu Lietuvas vietējās darbības grupas Vietējās attīstības stratēģijas pasākumu "Vietējo projektu iesniedzēju un izpildītāju apmācība, prasmju apguve". Projekta kopējā vērtība ir atbalsts 9705,00 eiro, no kura Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļi ir 8249 eiro, bet 5% no Lietuvas valsts atbalsta. summa 1455,75 euro, t.i., 15 % no atbalsta summas un tiek piemērota atbalsta intensitāte 100,00 %.
Apmācību tēmas:

1. Kā labu ideju pārvērst projektā? Dalībniekiem tika sniegti praktiski padomi par iespējamiem finansējuma avotiem, kā iedziļināties finansējuma uzaicinājumos norādītajās vispārējās prasībās, kā loģiski pamatot projektu, kādi ir fiziskie rādītāji un kādas varētu būt budžeta kategorijas un citas prasības.

2. Komandas nozīme projekta aktivitātēs. Dalībnieki izprata projektu vadības būtību, sastāvdaļas, kursu; iemācījās pareizi veidot vadošo komandu; prot plānot projekta gaitu, izmantojot loģiku, uzraudzīt, kontrolēt un novērtēt projekta gaitu; praktiski pārbaudīja vienkāršu projektu izpildes gaitu.

3. Saņēmu finansējumu projektam. Ko tālāk? Praktiskajās apmācībās dalībnieki uzzināja, ar kādām problēmām var saskarties projekta īstenošanas gaitā: tiesiskais regulējums, publiskais iepirkums, nepārvaramas varas situācijas un to ietekme uz projekta rezultātiem, kā izvēlēties pareizo apdrošināšanas kompāniju un pareizi apdrošināt aprīkojumu, kā arī citi aktuāli jautājumi, kas rodas projekta administratoram.

4. Atbalsta, subsīdiju, dotāciju uzskaite un aplikšana ar nodokļiem. Apmācības bija paredzētas uzņēmumu vadītājiem un grāmatvežiem, kuru laikā tika skaidrots, cik sarežģīts ir regulējums un cik liela iespēja, ka uzņēmumiem būs problēmas ar pareizu atbalsta, subsīdiju un dotāciju uzskaiti un nodokļu uzlikšanu. Uzzinājis, kā nepieļaut kritiskas kļūdas grāmatvedībā un nodokļos.

5. Mārketings ar mazu naudu. Dalībnieki tika iepazīstināti ar zemiem vai bez maksas mārketinga rīkiem, tostarp sociālajiem medijiem un citiem rīkiem.

6. Kas ir SEO un kāpēc tas ir tik svarīgi. Apmācību dalībnieki tuvāk iepazinās ar SEO un ieguva pamatzināšanas un praktiskās iemaņas mājaslapu optimizācijā, piemēram, kā panākt, lai iestādes mājaslapa, pasākumi vai pakalpojumi Google parādās kā pirmie, kā palīdzēt potenciālajiem klientiem atrast uzņēmumu internetā u.c.

Visas apmācības vadīja pieredzējuši pasniedzēji. Apmācības notika Mažeiķu tūrisma un biznesa informācijas centrā, Ventos st. 8A, Mažeiķi. Paldies par aktīvo dalību un ceram, ka iegūtās zināšanas mudinās rakstīt projektus drosmīgāk un veiksmīgāk tos īstenot.